Velkommen til SEVU-PPT nett!

«SEVU-PPT nett» er en del av Utdanningsdirektoratets SEVU-PPT (Strategi for etter-, videreutdanning i Pedagogisk psykologisk tjeneste) satsning i Universitet og Høyskolesektoren (UH-sektoren).

Satsningen er bl.a. et resultat av lovendringen i PPT`s mandat i 1999/2000 hvor PPT i tillegg til sakkyndighets mandatet også skulle bistå skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. Nå er det systemrettede mandatet utvidet til også å gjelde barnehagene.

Teaser SEVU-PPT

I løpet av de siste tiårene har man fra politisk hold gitt utrykk for et ønske om mer systemrettet arbeid i PPT. St. meld. nr. 16 (2006-2007), St. meld nr.18 (2010-2011) understreker blant annet behovet for å arbeide mer forebyggende med vekt på systemrettet arbeid og tidlig innsats. Dette er også et ønske fra tjenesten selv og eiere i kommune og fylkeskommune (Hustad m. fl, 2012 ). Bakgrunnen for ønskene er både høye henvisningsrater til PPT på individnivå, men også at forskning støtter en systematisk og forebyggende tilnærming som en mer effektiv måte å gi skole og barnehage bistand på enn tradisjonelt arbeidet på individnivå (Bl.a. Idsøe, 2007).

Man har gjennomført ulike statlige satsninger innen PPT og skole for å styrke tjenestens generelle- og spesifikke kompetanse innen systemrettet arbeid.

Les mer ...

Fra 2000 – 2003 ble Samtak gjennomført, et program for kompetanseutvikling hvor hovedmålet med programmet var å bidra at skolene og PPT arbeidet mer systemrettet og forebyggende (Rogalandsforskning, 2003/027).

Faglig Løft, en videreutdanning for PPT ble gjennomført ved NTNU fra 2008-2012. Videre-utdanningen tok sikte på å heve PPT`s kompetanse innen ulike spesialpedagogiske områder samtidig som man i all hovedsak fokuserte på tjenestens arbeid på systemnivå. Det ble utviklet og etablert studiemoduler og de ansatte i PPT kunne øke sine formelle kompetanse (Nordlandsforskning, 2012).

Fra 2014 til 2018 ble SEVU-PPT gjennomført. Den primære oppgaven i dette programmet var også å øke kompetansen innen PPT generelt og innen det systemrettede arbeidet i PP-tjenesten spesielt. Dette skulle skje gjennom bl.a. etterutdanning, videreutdanning og lederutdanning, samt materiellutvikling på universitetsnivå og høyskolenivå. I arbeidet med å nå målsettingen i satsningen ble SEVU-PPT nett en sentral ressurs.

Denne ressursen er utviklet for å bistå fagfolk og ledere i PP-tjenesten i deres tjenestearbeid internt og eksternt. Andre miljøer som også er opptatt av disse fagområdene kan ha nytte av ressursen, både med tanke på kompetanseheving og kompetansevedlikehold.

Nettressursen er bygd opp av en fellesdel som inneholder fagstoff som gjelder hele fagområdet i satsningen. Her blir bl.a. systemrettet arbeid presentert fra ulike perspektiv. Øyvind Kvello reflekterer over Rune Haustätter, Torill Moen og Ingrid Fylling`s bidrag samtidig som han presenterer sitt eget syn på det systemrettede perspektivet i spesialpedagogisk arbeid.

Videre består ressursen av fire ulike fordypninger som utdanningstilbudene i SEVU-PPT også gjorde; Rådgivning og veiledning, organisasjonsutvikling og endringsarbeid, læringsmiljø og gruppeledelse og ledelse og lederutvikling.

Læringsressursen var en del av UH-sektorens oppgaver i SEVU-PPT. NTNU som koordinerende instans for SEVU-PPT i UH-sektoren, alle deltakende UH-miljøer, representanter for PPT, Utdanningsdirektoratet og RESULT, som er et ressurssenter for undervisning, læring og teknologi, har vært ansvarlig for utviklingen og kvalitetssikring av ressursen.

Vi håper at alle som har tatt og tar ressursen i bruk vil oppleve at den er nyttig både med tanke på kompetanseheving, spredning og i det daglig rådgivning- og veiledningsarbeid som PP-tjenesten utfører.

Trondheim 04.10.2019
Anne Sofie S. Samuelsen
Koordinator SEVU-PPT UH-sektoren 2014-2018
Førstelektor i spesialppedagogikk
Institutt for pedagogikk og livslang læring
NTNU