Velkommen til SEVU-PPT nett!

Denne nettressursen er en del av Utdanningsdirektoratets SEVU-PPT (Strategi for etter-, videreutdanning i Pedagogisk psykologisk tjeneste) satsning i Universitet og Høyskolesektoren.

Satsningen er bl.a. et resultat av lovendringen i PPT`s mandat i 1999/2000 hvor PPT i tillegg til sakkyndighets mandatet også skulle bistå skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. Nå er det systemrettede mandatet utvidet til også å gjelde barnehagene.

Teaser SEVU-PPT

I løpet av de siste tiårene har man fra politisk hold gitt utrykk for et ønske om mer systemrettet arbeid i PPT. St. meld. nr. 16 (2006-2007), St. meld nr.18 (2010-2011) understreker blant annet behovet for å arbeide mer forebyggende med vekt på systemrettet arbeid og tidlig innsats. Dette er også et ønske fra tjenesten selv og eiere i kommune og fylkeskommune (Hustad, 2012 ). Bakgrunnen for ønskene er både høye henvisningsrater til PPT på individnivå, men også at forskning støtter at en systematisk og forebyggende tilnærming kan være en mer effektiv måte å gi skolen bistand på enn tradisjonelt arbeidet på individnivå (Bl.a. Idsøe, 2007).

Man har gjennomført ulike statlige satsninger innen PPT og skole for å styrke tjenestens generelle- og spesifikke kompetanse innen systemrettet arbeid.

Fra 2000 – 2003 ble Samtak gjennomført, et program for kompetanseutvikling hvor hovedmålet med programmet var å bidra at skolene og PPT arbeidet mer systemrettet og forebyggende (Rogalandsforskning, 2003/027).

Les mer ...

Faglig Løft, en videreutdanning for PPT ble gjennomført ved NTNU fra 2008-2012. Videre-utdanningen tok sikte på å heve PPT`s kompetanse innen ulike spesialpedagogiske områder samtidig som man i all hovedsak fokuserte på tjenestens arbeid på systemnivå. Det ble utviklet og etablert studiemoduler og de ansatte i PPT kunne øke sine formelle kompetanse (Nordlandsforskning, 2012).

I dag gjennomføres SEVU-PPT (2014-2018). Den primære oppgaven i dette programmet er også å øke kompetansen innen PPT generelt og innen det systemrettede arbeidet i PP-tjenesten spesielt. Dette skal skje og skjer gjennom etterutdanning, videreutdanning og lederutdanning, samt materiellutvikling på universitetsnivå og høyskolenivå. I arbeidet med å nå målsettingen i satsningen blir materiellutviklingen i SEVU-PPT sentral ressurs.

Denne ressursen er utviklet for å bistå:

  1. de som deltar i etter-, videre- og lederutdanning i SEVU-PPT
  2. de som har deltatt i denne satsningen
  3. de som vil heve sin egen kompetanse både innen arbeidsmetodiske områder og substansielt på det spesialpedagogiske området
  4. ledere som vil bruke ressursen på fagdager i egen tjeneste

De som deltar i etter-, videre- og lederutdanning i SEVU-PPT kan ha nytte av ressursen i spredningsarbeidet internt og eksternt. Evalueringene i SEVU-PPT synliggjør et behov for støtte til satsningens deltakere på dette området, fra arbeidsgiver.

De som har deltatt i denne satsningen kan ha nytte av ressursen med tanke på vedlikehold og videreutvikling av egen kompetanse, men også i direkte arbeid med kompetanseutvikling kontor internt og i sitt arbeid i skole og barnehage.

De (fagarbeidere og ledere) som av ulike grunner ikke har hatt mulighet til å delta i SEVU-PPT, men som vil heve sin egen spesialpedagogiske kompetanse generelt og på det systemrettede området spesielt.

Ledere for PP-tjenesten er målgruppe i flere henseende. De er målgruppe for modulen «Ledelse og lederutvikling», men kan også bruke ressursen systematisk i kompetansehevingsarbeid internt i egen tjeneste.

Læringsressursen en del av UH-sektorens oppgaver i SEVU-PPT satsningen. NTNU som koordinerende instans har ledet arbeidet. En styringsgruppe bestående av representanter fra Udir, PPT midt Troms, UIT/Norges arktiske universitet, Høyskolen i Lillehammer, Nord universitet Campus Bodø og NTNU ga i oppstart økonomiske, faglige og strukturelle bidrag til ressursen.

UH-miljøene som deltar i SEVU-PPT med etter-, videre- og lederutdanning har vært sentrale i utviklingen av ressursen. Dette er UIT/Norges arktiske universitet, Nord universitet Campus Bodø og Levanger, NTNU, Høyskolen i Lillehammer, Høyskolen i Hedmark, Høyskolen i Oslo og Akershus Campus Oslo og Kjeller og Norsk Lærerakademi/Høyskolen i Sogn og Fjordane. Faggruppene i UH-sektoren (Organisasjonsutvikling og endringsarbeid, Rådgivning og veiledning, Læringsmiljø og gruppeledelse og Ledelse) har vært ansvarlig for innhold, oppbygging, progresjon og kvalitetssikring av egen modul. RESULT, som er et ressurssenter for undervisning, læring og teknologi, har vært teknisk og praktisk ansvarlig for utviklingen av ressursen. En prosjektgruppe med deltakere fra de ulike faggruppene i SEVU-PPT satsningen, deltakere fra RESULT og NTNU er ansvarlig for innholdet og kvalitetssikring av ressursen helhetlig.

Dette er en dynamisk ressurs som vil bli justert løpende i forhold til endringer faglig og fagpolitisk på SEVU-PPT området.

Vi håper at alle som tar ressursen i bruk vil oppleve at den er nyttig både med tanke på kompetanseheving, spredning og i det daglig rådgivning- og veiledningsarbeid som PP-tjenesten utfører.

LYKKE TIL  MED ARBEIDET!


Trondheim 10.09.2016
Anne Sofie S. Samuelsen
Koordinator SEVU-PPT UH-sektoren
Institutt for pedagogikk og livslang læring
NTNU