Velkommen til SEVU-PPT nett!

«SEVU-PPT nett» er en del av Utdanningsdirektoratets Strategi for etter-, videreutdanning i Pedagogisk psykologisk tjeneste (SEVU-PPT).

Satsningen var et resultat av lovendringen i tjenestens mandat på slutten av nittitallet hvor PPT også fikk ansvar for å bistå skolene og etter hvert barnehagene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling.

 

Teaser SEVU-PPT

 

Siden denne lovendringen har man i offentlige dokumenter de siste tiårene ønsket mer systemrettet arbeid i PPT. Behovet for å arbeide mer forebyggende har vært understreket. Ulike statlige satsninger innen PPT og skole har vært gjennomført for å styrke praksisfeltets kompetanse innen dette arbeidsområdet. Den siste gjennomførte satsningen, som denne ressursen er en del av er SEVU-PPT (2014-2018).

Denne nettressursen er utviklet for å bistå fagfolk og ledere i PP-tjenesten i deres tjenestearbeid internt og eksternt. Andre miljøer som trenger denne kompetansen kan også ha nytte av ressursen, både med tanke på kompetanseheving og kompetansevedlikehold.

Nettressursen er bygd opp av en fellesdel som inneholder fagstoff som gjelder hele fagområdet i satsningen. Videre består ressursen av fire ulike fordypningsområder; Rådgivning og veiledning, organisasjonsutvikling og endringsarbeid, læringsmiljø og gruppeledelse og ledelse og lederutvikling.

SEVU-PPT ble ferdigstilt og evaluert i 2018. Ressursen lever videre og NTNU ble i 2021 bedt om å vedlikeholde ressursen frem til 2022 innenfor de etablerte områdene. Vi håper at alle som tar ressursen i bruk vil oppleve at den er nyttig både med tanke på kompetanseheving, spredning og i det daglig arbeidet som PP-tjenesten utfører.