Tolkningsfellesskap som grunnlag for organisasjons- og kompetanseutvikling

For at et endringsarbeid skal føre til en bedre praksis, er det en forutsetning at en klargjør hvilke virkelighetsoppfatninger og forståelser som ligger til grunn for organisasjonens praksis. Læringsressursen understreker betydningen av at det etableres en arena for å reflektere over de utfordringene barnehagen og skolen står overfor, og hvor innsatsen bør rettes.

Videoforelesning: Tolkningsfellesskap som grunnlag for organisasjons- og kompetanseutvikling, Rolf Fasting

Refleksjonsspørsmål til tema

Tolkningsfellesskap som grunnlag for organisasjons- og kompetanseutvikling, Rolf Fasting

  1. Har PP-tjenesten klart å etablere seg som en «merkevare» ved organisasjons- og kompetanseutvikling i barnehagene og skolene i din kommune? Hvor retter din PP-tjeneste oppmerksomheten og arbeidsinnsatsen?
  2. Hvordan kan vi skape en arena for å drøfte hverdagspraksis og de pedagogiske prinsippene som legges til grunn for denne?
Last ned samlet referanser til tema:

Referanser

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler