Samspill og sammenstøt i endringsarbeid

Et forbedringsarbeid eller endringsarbeid av praksis i barnehager og skoler er ifølge Kristin Belt Skutlaberg fra NLA Høgskolen forbundet med å bli utfordret både som PP-rådgiver, lærer og barnehagelærer. I filmen Samspill og sammenstøt i endringsarbeid viser Skutlaberg til hvilke barriere PP-rådgiverne må være oppmerksomme på, samt hvordan disse kan reduseres idet utviklingsarbeid skaper konflikter. Imidlertid påpeker Skutlaberg at konflikter også gir energi og driv i utviklingsarbeid, slik også Lars Myhr fortalte om da han henviste til balkaniserte kulturer. God praksis for endringsarbeid er ifølge Skutlaberg å lytte til andres forståelse av virkeligheten slik de opplever den, og Bateson (1979) mener en slik støtte er avgjørende for å etablere en trygghet til å våge de de mer utfordrende situasjonene som et endringsarbeid nødvendigvis må innebære. Med denne filmen setter Skutlaberg ord på de utfordringer PP-rådgivere vil møte i barnehager og skoler når de som samarbeidspartnere i endringsarbeid også må ivareta etiske standarder i sin profesjonsutøvelse.

Videoforelesning: Samspill og sammenstøt i endringsarbeid, Kristin Belt Skutlaberg

Refleksjonsspørsmål til tema

Samspill og sammenstøt ved endringsarbeid,Kristin Belt Skutlaberg

 1. Hvilke barrierer mot endring kan dere kjenne igjen/identifisere i organisasjoner dere arbeider inn imot ved endringsarbeid?
 2. Drøft hvordan forebygge og redusere disse barrierene?
 3. Hvordan forstår dere begrepet konflikt? Er det sammenfallende for alle i organisasjonen og for dem dere jobber inn imot?
 4. Hvor vil dere i så fall plassere forståelsen iht. «konflikt-trapp-modellen»?
Litteratur
 • Hesselberg, F. og von Tetzchner, S. (2016). Pedagogisk-psykologisk arbeid. Oslo: Gyldendal
  Akademiske.
 • Irgens, E. (2007). Profesjon og organisasjon. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Pedersen, H. og Einarsen, S. (2012). Arbeidsmiljøloven som rettesnor for det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet, kap. 18.
 • Skogen, K. (2004). Innovasjon i skolen, s. 75-88.
 • Sortland, N. og Einarsen, S. (2012). Mellommenneskelige konflikter, årsaker og
  kommunikasjonsmønstre, kap. 7.
 • Skutlaberg, K.B. (2011). Konflikthåndtering i skolen. Bergen: NLA Høgskolen.
 • Stålsett, U. (2006). Veiledning i en lærende organisasjon. Oslo: Universitetsforlaget.

Last ned en PDF her.

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler