Tverretatlig, tverrprofesjonelt og interkommunalt samarbeid – på vegne av barn og unge.

En samtale med utgangspunkt i erfaringer fra Haugalandsløftet 2012-2017.

Den første av fire klare forventninger til PP-tjenesten som ble presentert i Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap handler om at PPT skal bidra til helhet og sammenheng i tjenestetilbudet til barn og unge med særskilte behov. I dette ligger blant annet klare forventninger om samarbeid med andre instanser både i og utenfor kommunen. I denne samtalen drøftes betydning av og mulighetene og utfordringene knyttet til både tverretatlig, tverrprofesjonelt og interkommunalt samarbeid «på vegne av barn og unge», som var undertittelen på Haugalandsløftet, et fem-åring regionalt utviklingsprosjekt som er utgangspunkt for samtalen. Og dessuten; hvordan man kan få god samarbeidspraksis til å leve videre etter endt prosjektperiode.

 

Videosamtale med utgangspunkt i erfaringer fra Haugalandsløftet 2012-2017, Marit E. Ness og Marit Mjøs

Refleksjonsspørsmål til tema

Tverretatlig, tverrprofesjonelt og interkommunalt samarbeid – på vegne av barn og unge. Marit E. Ness og Marit Mjøs

 

 

  1. Hvordan vurderes betydningen av tverretatlig samarbeid ved ditt PPT-kontor?
  2. Hvilke instanser er det viktigst for PPT å ha et avklart samarbeid med?
  3. Hva kan PPT gjøre for å initiere / bidra til utvikling av tverretatlig samarbeid?
  4. Hva kan for ditt PPT-kontor være begrunnelsen for og gevinstene av et interkommunalt PPT-samarbeid, og hvordan kan dette organiseres?

Last ned aktuell litteratur til tema:

Aktuell litteratur

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

For PP-tjenesten

Lenkesamling

Relatert til PP-tjenesten

Litteratur

Fagartikler