Tverretatlig, tverrprofesjonelt og interkommunalt samarbeid – på vegne av barn og unge.

En samtale med utgangspunkt i erfaringer fra Haugalandsløftet 2012-2017.

Den første av fire klare forventninger til PP-tjenesten som ble presentert i Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap handler om at PPT skal bidra til helhet og sammenheng i tjenestetilbudet til barn og unge med særskilte behov. I dette ligger blant annet klare forventninger om samarbeid med andre instanser både i og utenfor kommunen. I denne samtalen drøftes betydning av og mulighetene og utfordringene knyttet til både tverretatlig, tverrprofesjonelt og interkommunalt samarbeid «på vegne av barn og unge», som var undertittelen på Haugalandsløftet, et fem-åring regionalt utviklingsprosjekt som er utgangspunkt for samtalen. Og dessuten; hvordan man kan få god samarbeidspraksis til å leve videre etter endt prosjektperiode.

 

Videosamtale med utgangspunkt i erfaringer fra Haugalandsløftet 2012-2017, Marit E. Ness og Marit Mjøs

Refleksjonsspørsmål til tema

Tverretatlig, tverrprofesjonelt og interkommunalt samarbeid – på vegne av barn og unge. Marit E. Ness og Marit Mjøs

 

 

 1. Hvordan vurderes betydningen av tverretatlig samarbeid ved ditt PPT-kontor?
 2. Hvilke instanser er det viktigst for PPT å ha et avklart samarbeid med?
 3. Hva kan PPT gjøre for å initiere / bidra til utvikling av tverretatlig samarbeid?
 4. Hva kan for ditt PPT-kontor være begrunnelsen for og gevinstene av et interkommunalt PPT-samarbeid, og hvordan kan dette organiseres?
Litteratur
 • Bunting, M. & Moshuus, G. H. (Red.). (2017). Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Cappelen Damm akademisk.
 • Børhaug, K. & Moen, K.H. (2014). Politisk-administrative rammer for barnehageledelse. Universitetsforlaget.
 • Hjelmbrekke, H. (2020). Laget rundt barnet. Samarbeid til barnets beste. Universitetsforlaget.
 • Johannessen, B. & Skotheim, T. red. (2018). Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. Gyldendal Akademisk.
 • Klepp, K.-I. & Aarø, L. E. (Red.). (2017). Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid. Gyldendal Akademisk.
 • Kolnes, J. & Midthassel, U. V. (2021). Capturing students’ needs through collaboration – exploring challenges expreienced by Norwegian educational-psychological advisers. European Journal of Special Needs Education., 1-13.
 • Martinsen, N. m.fl. (2014). Når blått og gult blir grønt. Tverrfaglig samarbeid som arbeidsredskap. Kommuneforlaget.
 • Olsen, M. I. & Holmen, L. (2018). Tett på. Frafall i skolen og psykisk helse. Fagbokforlaget.
 • Bjerklund, M., Groven, B. & Åmot, I. (Red.). (2019). PPTs systemrettede arbeid i barnehagen. Universitetsforlaget.
 • Fasting, R. B. (Red.). (2018). Pedagogisk systemarbeid. Endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og PP-tjenesten. Cappelen Damm Akademisk.

 

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler