PPT som forbedringspartner

Lars A. Myhr har tidligere vært PPT rådgiver og leder av en PP-tjeneste, og han er nå tilsatt ved Høgskolen i Hedmark. I denne filmen, med tittel PPT som forbedringspartner, henviser han til forskningsbasert kunnskap om utviklingsarbeid i barnehager og skoler og påpeker at det er barnehage – og skoleledere som må ta initiativet til, og være drivkraften i forbedringsarbeidet. I denne sammenhengen trekker han frem PP- rådgivere som en viktig og stabil partner for barnehager og skoler i deres utviklingsarbeid.

PP-rådgivere som forbedringspartene er i samsvar med PP-tjenestens mandat knyttet til både individ- og systemrettetarbeid, og hjemlet i Opplæringslovens § 5-6 som sakkyndighetsarbeid, kompetanse- og organisasjonsutvikling. Ifølge Myhr er det kunstig å skille individrettet arbeid fra et systemrettet arbeid, idet alle samhandler innenfor gitte rammer i en organisasjon. Det handler om hvilket perspektiv som anvendes, og han viser at når både PP-rådgivere, lærer og barhagelærere veksler mellom ulike perspektiv og deler denne informasjonen med hverandre gir dette mer informasjon. Dette omtaler han som profesjonelle læringsfellesskap. Derimot må PP-rådgivere komme i posisjon til å være en ønsket forbedringspartner i kraft av sin kunnskap slik at de kan identifisere handlingsrommet som forbedringspartner.

Videoforelesning: PPT som forbedringspartner, Lars Myhr

Inkluderende fellesskap for barn og unge

Refleksjonsspørsmål til tema

PPT som forbedringspartner, Lars Myhr

  1. I hvilken grad kjenner deres PP-tjeneste til barnehagenes og skolenes egne prioriteringer og målsettinger for forbedringsarbeid?
  2. I hvilken grad tar deres PP-tjeneste utgangspunkt i barnehagenes og skolenes satsingsområder når dere skal arbeide systemrettet?
  3. I hvilken grad kommer deres PP-tjeneste med egne tiltak og satsinger som dere ønsker at barnehagene og skolene skal arbeide med?
  4. Hvordan kan PP-tjenesten i større grad rette sine tiltak mot profesjonelle læringsfellesskap i skole og barnehage?
  5. Hvordan kan PP-tjenesten bidra til å øke kvaliteten på arbeidet i profesjonelle læringsfellesskap?
  6. Hvilke roller og arbeidsoppgaver kan PP-tjenesten ha som støtte til barnehagenes og skolenes profesjonelle læringsfellesskap?

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler