Pedagogisk analyse

Endringer av praksis innebærer også kunnskap om hvordan vi finner frem til hensiktsmessig praksis for å løse de utfordringene og innfri forventningene til gode læringsmiljø for barn og elever. Både Knut Roald og Berit Skutlaberg henviste til SMT-modellen som en modell for å drive et utviklingsarbeid. Imidlertid er det flere modeller som kan tas i bruk, og professor Thomas Nordahl viser hvordan modellen Pedagogisk analyse kan anvendes i barnehager og skoler til å løse utfordringer i praksis på ulike nivåer i organisasjonen.

Modellen anvendes av et lærerteam, og det er lærene som identifiserer sine utfordringer, som en bottom-up strategi slik også Roland påpekte som en drivkraft for vellykket endring. Derimot legger bruk av denne modellen større vekt på analyse av det datamaterialet som innhentes enn det SMT- modellen gjør, og det er nettopp denne grundige analysen som kan identifisere de utfordringer som opprettholder uønsket praksis.

Videoforelesning: Pedagogisk analyse, Thomas Nordahl

Nordahl oppfordrer lærere, barnehagelærere og PP-rådgivere til å bli sterke på data om institusjonen hvor forbedringsarbeidet skal foregå, og denne typen data er økende og et resultat av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. På dette grunnlaget er det nødvendig å ha kjennskap til den situasjonen dataene beskriver, slik at ikke forhastede konklusjoner og tiltak setes i verk uten en grundig analyse. Bruk av Pedagogisk analyse som modell for endringsarbeid vektlegger også innhenting av mer praksisnære data fra situasjoner som oppleves som utfordrende og supplerer på mange måter data fra for eksempel nasjonale prøver. Selve analysene skjer gjennom tre perspektiver på det datamaterialet som er innhentet. På denne måten reduseres individ og system som adskilte størrelser, og de fremtrer i større grad som komplementære størrelser for å forstå praksis slik også Myhr betraktet individ og systemrettet arbeid. På dette grunnlaget kan deltakerne treffe forskningsbaserte beslutninger, og ifølge Nordahl er PP-rådgivere nyttige samarbeidspartnere for skoler og barnehager i bruk av modellen.

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

For PP-tjenesten

Lenkesamling

Relatert til PP-tjenesten

Litteratur

Fagartikler