Organisasjonslæring

I samarbeid mellom PPT, skoler og barnehager.

Roald går inn på hvordan vi lærer i praksisfeltet og hvordan organisasjoner kan øke sin kapasitet til å løse utfordringer i hverdagen. Her ser man at et forbedringsarbeid som starter med å aktivisere deltakerne individuelt åpner for de kollektive prosessene som er nødvendige for å endre eksisterende praksiser.

Videoforelesning: Organisasjonslæring, Knut Roald

Litteratur
 • Elstad, E. & Helstad, K. (2014). Profesjonsutvikling i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Fullan, M. (2015). Freedom to change. Four strategies to put your inner drive into overdrive. San Francisco, CA: Jossey-Bass.Nederst i skjemaet
 • Hargreaves, A. & Fullan, M. (2012). Professional capital. Transforming teaching in every school. London & New York: Routledge.
 • Hattie, J. (2012). Visible learning for teachers. London: Routledge.
 • Irgens,E. J. (2011). Dynamiske og lærende organisasjoner : ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Jenssen, E. S. & Roald, K. (2014). Tilpasset opplæring i skolens arbeidsfellesskap. Bergen:
 • Møller, J. & Ottesen, E. (2011). Building leadership capacity – the Norwegian approach. In Townsend, T. & MacBeath, J. (Eds.), The International Handbook of Leadership for Learning. Chapter 35, (pp. 807 – 829). Springer.
 • Nespor, J. (2002). «Networks and contexts of reform». I Journal of Educational Change, 3(3-
 • OECD. (2013). Leadership for 21st century learning. Educational research and innovation. doi: 10.1787/9789264205406-en
 • Roald, K. (2012). Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Bergen: Fagvokforlaget.
 • Senge, P. M. (2006). The fifth discipline: the art and practice of the learning organization. New York: Doubleday/Currancy.
 • Spillane, J. P., Halverson, R. & Diamond, J.B. (2001). Investigating school leadership practice: A distributed perspective. Educational Researcher, 30(3), 23-28.
 • Spillane, J (2013). The practice of leading and managing teaching in educational organisations. I: OECD (2013). Leadership for 21st Century Learning. Educational Research and Innovation. Paris: OECD Publishing.

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler