Organisasjonslæring

I samarbeid mellom PPT, skoler og barnehager.

Roald går inn på hvordan vi lærer i praksisfeltet og hvordan organisasjoner kan øke sin kapasitet til å løse utfordringer i hverdagen. Her ser man at et forbedringsarbeid som starter med å aktivisere deltakerne individuelt åpner for de kollektive prosessene som er nødvendige for å endre eksisterende praksiser.

Videoforelesning: Organisasjonslæring, Knut Roald

Litteratur
 • Elstad, E. & Helstad, K. (2014). Profesjonsutvikling i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Fullan, M. (2015). Freedom to change. Four strategies to put your inner drive into overdrive. San Francisco, CA: Jossey-Bass.Nederst i skjemaet
 • Hargreaves, A. & Fullan, M. (2012). Professional capital. Transforming teaching in every school. London & New York: Routledge.
 • Hattie, J. (2012). Visible learning for teachers. London: Routledge.
 • Irgens,E. J. (2011). Dynamiske og lærende organisasjoner : ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Jenssen, E. S. & Roald, K. (2014). Tilpasset opplæring i skolens arbeidsfellesskap. Bergen:
 • Møller, J. & Ottesen, E. (2011). Building leadership capacity – the Norwegian approach. In Townsend, T. & MacBeath, J. (Eds.), The International Handbook of Leadership for Learning. Chapter 35, (pp. 807 – 829). Springer.
 • Nespor, J. (2002). «Networks and contexts of reform». I Journal of Educational Change, 3(3-
 • OECD. (2013). Leadership for 21st century learning. Educational research and innovation. doi: 10.1787/9789264205406-en
 • Roald, K. (2012). Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Bergen: Fagvokforlaget.
 • Senge, P. M. (2006). The fifth discipline: the art and practice of the learning organization. New York: Doubleday/Currancy.
 • Spillane, J. P., Halverson, R. & Diamond, J.B. (2001). Investigating school leadership practice: A distributed perspective. Educational Researcher, 30(3), 23-28.
 • Spillane, J (2013). The practice of leading and managing teaching in educational organisations. I: OECD (2013). Leadership for 21st Century Learning. Educational Research and Innovation. Paris: OECD Publishing.

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler