Aksjonsforskning, aksjonslæring og utforskende praksis i PP-tjenesten

Her presenteres aksjonsforskning/aksjonslæring som en mulig vei til endring og læring for en organisasjon som PP-tjenesten. Det legges vekt på å knytte læringsprosesser an i virksomhetens egen praksis, og ulike modeller for arbeid med aksjonsforskning/aksjonslæring presenteres. Etiske perspektiver, og maktaspektet knyttet til endrings- og utviklingsarbeid berøres også.

Videoforelesning: Aksjonsforskning, aksjonslæring og utforskende praksis i PPT, Øystein Lund

Refleksjonsspørsmål til tema

Aksjonsforskning, aksjonslæring og utforskende praksis i PP-tjenesten, Øystein Lund

 1. Har dere erfaringer med endringsprosesser ved egen PP-tjeneste fra før? I så fall:
  • Hva var bra?
  • Hva kunne vært bedre?
 2. Er det områder dere tenker det kunne vært aktuelt å rette søkelyset mot i egen PP-tjeneste?
 3. Hvilke forutsetninger tenker dere må være til stede for å få gode utviklings- og læreprosesser?

Last ned samlet referanser til tema:

Referanser

Aksjonsforskning og aksjonssløyfen

Aksjonsforskning omfatter et målrettet forbedringsarbeid der praktikere og forskere går sammen om å løse utfordringer en ikke ser noen umiddelbar løsning på. Målet er å skape en mer hensiktsmessig praksis, lære av prosessen og dele erfaringene med andre. Det er behovet for endring som er drivkraften i et aksjonsforløp. Læringsressursen under presenterer Aksjonssløyfen som en måte å gjennomføre en aksjonsforskningsprosess.

Videoforelesning: Aksjonsforskning og aksjonssløyfen, Rolf Fasting


Refleksjonsspørsmål til tema

Aksjonsforskning og aksjonssløyfen

Rolf Fasting

  1. Hvordan oppleves nå-situasjonen i barnehagene og skolene i din kommune?
  2. Hvordan ser du for deg en ønsket situasjon?
  3. Hva er utfordringene for å komme dit?
  4. Hvilke støttespillere finnes?
  5. Hva kan PP-tjenesten gjøre for å nærme seg ønsket situasjon?

Last ned samlet referanser til tema:

Referanser

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler