Aksjonsforskning, aksjonslæring og utforskende praksis i PP-tjenesten

Her presenteres aksjonsforskning/aksjonslæring som en mulig vei til endring og læring for en organisasjon som PP-tjenesten. Det legges vekt på å knytte læringsprosesser an i virksomhetens egen praksis, og ulike modeller for arbeid med aksjonsforskning/aksjonslæring presenteres. Etiske perspektiver, og maktaspektet knyttet til endrings- og utviklingsarbeid berøres også.

Videoforelesning: Aksjonsforskning, aksjonslæring og utforskende praksis i PPT, Øystein Lund

Refleksjonsspørsmål til tema

Aksjonsforskning, aksjonslæring og utforskende praksis i PP-tjenesten, Øystein Lund

 1. Har dere erfaringer med endringsprosesser ved egen PP-tjeneste fra før? I så fall:
  • Hva var bra?
  • Hva kunne vært bedre?
 2. Er det områder dere tenker det kunne vært aktuelt å rette søkelyset mot i egen PP-tjeneste?
 3. Hvilke forutsetninger tenker dere må være til stede for å få gode utviklings- og læreprosesser?
Litteratur
 • Bøe, M. & Thoresen, M. (2012). Å skape og studere endring. Aksjonsforskning i
  barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Carr, W. Kemmis, S. (1986). Becoming critical. Education, knowledge and action research.
  London: Falmer Press.
 • Hargreaves, A. & Fullan, M. (2012). Professional Capital. Transforming Teaching in Every
  School. London: Routledge.
 • Irgens, E.J. (2011). Dynamiske og lærende organisasjoner. Ledelse og utvikling I et
  arbeidsliv I endring. Bergen: Fagbokforlaget
 • Schmuck, Richard A. (2006). Practical Action Research for Change. Thousand Oaks: Corwin Press.
 • Tiller, T. (2000). Aksjonslæring. Forskende partnerskap I skolen. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 • Tiller, T. (red.) (2004). Aksjonsforskning. I skole og utdanning. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Last ned litteraturen i PDF her.

Aksjonsforskning og aksjonssløyfen

Aksjonsforskning omfatter et målrettet forbedringsarbeid der praktikere og forskere går sammen om å løse utfordringer en ikke ser noen umiddelbar løsning på. Målet er å skape en mer hensiktsmessig praksis, lære av prosessen og dele erfaringene med andre. Det er behovet for endring som er drivkraften i et aksjonsforløp. Læringsressursen under presenterer Aksjonssløyfen som en måte å gjennomføre en aksjonsforskningsprosess.

Videoforelesning: Aksjonsforskning og aksjonssløyfen, Rolf Fasting


Refleksjonsspørsmål til tema

Aksjonsforskning og aksjonssløyfen

Rolf Fasting

  1. Hvordan oppleves nå-situasjonen i barnehagene og skolene i din kommune?
  2. Hvordan ser du for deg en ønsket situasjon?
  3. Hva er utfordringene for å komme dit?
  4. Hvilke støttespillere finnes?
  5. Hva kan PP-tjenesten gjøre for å nærme seg ønsket situasjon?

Litteratur
 • Bøe, M. & Thoresen, M. (2012). Å skape og studere endring. Aksjonsforskning i
  barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Carr, W. Kemmis, S. (1986). Becoming critical. Education, knowledge and action research.
  London: Falmer Press.
 • Hargreaves, A. & Fullan, M. (2012). Professional Capital. Transforming Teaching in Every
  School. London: Routledge.
 • Irgens, E.J. (2011). Dynamiske og lærende organisasjoner. Ledelse og utvikling I et
  arbeidsliv I endring. Bergen: Fagbokforlaget
  Schmuck, Richard A. (2006). Practical Action Research for Change. Thousand Oaks:
  Corwin Press.
 • Tiller, T. (2000). Aksjonslæring. Forskende partnerskap I skolen. Kristiansand:
  Høyskoleforlaget.
 • Tiller, T. (red.) (2004). Aksjonsforskning. I skole og utdanning. Kristiansand:
  Høyskoleforlaget.

Last ned litteraturen i pdf her.

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler