Aksjonsforskning, aksjonslæring og utforskende praksis i PP-tjenesten

Her presenteres aksjonsforskning/aksjonslæring som en mulig vei til endring og læring for en organisasjon som PP-tjenesten. Det legges vekt på å knytte læringsprosesser an i virksomhetens egen praksis, og ulike modeller for arbeid med aksjonsforskning/aksjonslæring presenteres. Etiske perspektiver, og maktaspektet knyttet til endrings- og utviklingsarbeid berøres også.

Videoforelesning: Aksjonsforskning, aksjonslæring og utforskende praksis i PPT, Øystein Lund

Refleksjonsspørsmål til tema

Aksjonsforskning, aksjonslæring og utforskende praksis i PP-tjenesten, Øystein Lund

  1. Har dere erfaringer med endringsprosesser ved egen PP-tjeneste fra før? I så fall:
    • Hva var bra?
    • Hva kunne vært bedre?
  2. Er det områder dere tenker det kunne vært aktuelt å rette søkelyset mot i egen PP-tjeneste?
  3. Hvilke forutsetninger tenker dere må være til stede for å få gode utviklings- og læreprosesser?

Last ned samlet referanser til tema:

Referanser

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Kvalitetskriterier

For PP-tjenesten

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

For PP-tjenesten

Litteratur

Fagartikler