Modul 2: Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Denne modulen går inn på hvordan PP-tjenesten kan gjøre systematisk endrings- og utviklingsarbeid i egen organisasjon.

Videre tematiseres hvordan tjenesten, med grunnlag i barnehageloven og opplæringsloven kan bidra til endring og utvikling også i barnehage og skole og til bedre samhandling med instanser som PP-tjenesten samarbeider med.

PPT som partner i forbedringsarbeid

Lars Myhr, Førsteamanuensis og ass. senterleder SEPU, ved Høgskolen i Hedmark.

Bidraget bygger på forskning på utviklingsarbeid i barnehager og skoler, og tar opp både barnehage- og skoleledelsens ansvar, og PP-tjenestens rolle i forbedrings- og utviklingsarbeid i barnehage og skole. Her drøftes også forholdet mellom individ- og systemrettet arbeid.

Tolkningsfellesskap som grunnlag for organisasjons- og kompetanseutvikling

Rolf Fasting, Professor, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Utgangspunktet for læringsressursen er at ansatte i barnehager og skoler har ulike oppfatninger om det pedagogiske arbeidet. Et Tolkningsfellesskap omfatter å synliggjøre de virkelighetsoppfatningene og forståelsene som ligger til grunn for vår praksis. Det innebærer å kartlegge hvilke utfordringer barnehagen og skolen står overfor, og hva som står til hinder for en forbedring.

Organisasjonslæring i samarbeidet mellom PPT, skoler og barnehager

Knut Roald, dosent i organisasjonsfag ved høgskolen i Sogn og Fjordane.

Roald går inn på hvordan vi lærer i praksisfeltet og hvordan organisasjoner kan øke sin kapasitet til å løse utfordringer i hverdagen. Her ser man at et forbedringsarbeid som starter med å aktivisere deltakerne individuelt åpner for de kollektive prosessene som er nødvendige for å endre eksisterende praksiser.

Organisasjonslæring i praksis

Knut Roald, dosent i organisasjonsfag ved høgskolen i Sogn og Fjordane
Ingrid Marie B. Stave, PP-leder Selje kommune

Knut Roald og PP-leder Ingrid Marie B. Stave samtaler om hvordan teori og modeller er satt ut i livet i praktisk endrings- og utviklingsarbeid i regi av PP-tjenesten. Stave legger i intervjuet særlig vekt på bruk av prinsipper for lærende møter, og forteller om hvordan hennes PP-tjeneste har anvendt dette i tverrfaglige samarbeidsmøter. Hun viser også hvordan metodikk anvendt i en sammenheng kan overføres til andre sammenhenger. Videre tematiseres spenningen mellom drift og utvikling, og behovet for en tydeliggjort av skjelning mellom disse aspektene.

Samspill og sammenstøt i endringsarbeid

Kristin Belt Skutlaberg, Høgskolelektor, NLA Høgskolen Bergen

Her formidles hvilke barriere PP-rådgiverne må være oppmerksomme på, samt hvordan disse kan reduseres når utviklingsarbeid skaper konflikter. Det pekes også på hvilke utfordringer PP-rådgivere vil møte i barnehager og skoler når de som samarbeidspartnere i endringsarbeid også må ivareta etiske standarder i sin profesjonsutøvelse.

Tverretatlig, tverrprofesjonelt og interkommunalt samarbeid

Marit Mjøs, Førsteamanuensis, NLA Høgskolen Bergen
Marit E. Ness, Psykologspesialist, Tidl. prosjektleder Haugalandsløftet

I denne samtalen drøftes betydning av og mulighetene og utfordringene knyttet til både tverretatlig, tverrprofesjonelt og interkommunalt samarbeid «på vegne av barn og unge», som var undertittelen på Haugalandsløftet, et fem-åring regionalt utviklingsprosjekt som er utgangspunkt for samtalen.

Pedagogisk analyse

Thomas Nordahl, Professor, Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Høgskolen i Hedmark.

Det finnes ulike tilnærminger til analyse av pedagogisk praksis. Et eksempel på dette er Thomas Nordahl sin strategi for å kunne møte utfordringer i praksis på ulike nivåer i organisasjonen.

Aksjonsforskning i PP-tjenesten

Øystein Lund, Førsteamanuensis, Nord Universitet/UiT Norges arktiske universitet
Rolf Fasting, Professor, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Høgskolen i Oslo og Akershus.

I to bidrag presenteres aksjonsforskning/aksjonslæring som en mulig vei til endring og læring for en organisasjon som PP-tjenesten. Det legges vekt på å knytte læringsprosesser an i virksomhetens egen praksis, og ulike modeller for arbeid med aksjonsforskning/aksjonslæring presenteres. Etiske perspektiver, og maktaspektet knyttet til endrings- og utviklingsarbeid berøres også.

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler