Modul 2: Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Denne modulen går inn på hvordan PP-tjenesten kan gjøre systematisk endrings- og utviklingsarbeid i egen organisasjon.

Videre tematiseres hvordan tjenesten, med grunnlag i barnehageloven og opplæringsloven kan bidra til endring og utvikling også i barnehage og skole og til bedre samhandling med instanser som PP-tjenesten samarbeider med.

PPT som partner i forbedringsarbeid

Lars Myhr, Førsteamanuensis og ass. senterleder SEPU, ved Høgskolen i Hedmark.

Bidraget bygger på forskning på utviklingsarbeid i barnehager og skoler, og tar opp både barnehage- og skoleledelsens ansvar, og PP-tjenestens rolle i forbedrings- og utviklingsarbeid i barnehage og skole. Her drøftes også forholdet mellom individ- og systemrettet arbeid.

Tolkningsfellesskap som grunnlag for organisasjons- og kompetanseutvikling

Rolf Fasting, Professor, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Utgangspunktet for læringsressursen er at ansatte i barnehager og skoler har ulike oppfatninger om det pedagogiske arbeidet. Et Tolkningsfellesskap omfatter å synliggjøre de virkelighetsoppfatningene og forståelsene som ligger til grunn for vår praksis. Det innebærer å kartlegge hvilke utfordringer barnehagen og skolen står overfor, og hva som står til hinder for en forbedring.

Organisasjonslæring i samarbeidet mellom PPT, skoler og barnehager

Knut Roald, dosent i organisasjonsfag ved høgskolen i Sogn og Fjordane.

Roald går inn på hvordan vi lærer i praksisfeltet og hvordan organisasjoner kan øke sin kapasitet til å løse utfordringer i hverdagen. Her ser man at et forbedringsarbeid som starter med å aktivisere deltakerne individuelt åpner for de kollektive prosessene som er nødvendige for å endre eksisterende praksiser.

Organisasjonslæring i praksis

Knut Roald, dosent i organisasjonsfag ved høgskolen i Sogn og Fjordane
Ingrid Marie B. Stave, PP-leder Selje kommune

Knut Roald og PP-leder Ingrid Marie B. Stave samtaler om hvordan teori og modeller er satt ut i livet i praktisk endrings- og utviklingsarbeid i regi av PP-tjenesten. Stave legger i intervjuet særlig vekt på bruk av prinsipper for lærende møter, og forteller om hvordan hennes PP-tjeneste har anvendt dette i tverrfaglige samarbeidsmøter. Hun viser også hvordan metodikk anvendt i en sammenheng kan overføres til andre sammenhenger. Videre tematiseres spenningen mellom drift og utvikling, og behovet for en tydeliggjort av skjelning mellom disse aspektene.

Samspill og sammenstøt i endringsarbeid

Kristin Belt Skutlaberg, Høgskolelektor, NLA Høgskolen Bergen

Her formidles hvilke barriere PP-rådgiverne må være oppmerksomme på, samt hvordan disse kan reduseres når utviklingsarbeid skaper konflikter. Det pekes også på hvilke utfordringer PP-rådgivere vil møte i barnehager og skoler når de som samarbeidspartnere i endringsarbeid også må ivareta etiske standarder i sin profesjonsutøvelse.

Tverretatlig, tverrprofesjonelt og interkommunalt samarbeid

Marit Mjøs, Førsteamanuensis, NLA Høgskolen Bergen
Marit E. Ness, Psykologspesialist, Tidl. prosjektleder Haugalandsløftet

I denne samtalen drøftes betydning av og mulighetene og utfordringene knyttet til både tverretatlig, tverrprofesjonelt og interkommunalt samarbeid «på vegne av barn og unge», som var undertittelen på Haugalandsløftet, et fem-åring regionalt utviklingsprosjekt som er utgangspunkt for samtalen.

Pedagogisk analyse

Thomas Nordahl, Professor, Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Høgskolen i Hedmark.

Det finnes ulike tilnærminger til analyse av pedagogisk praksis. Et eksempel på dette er Thomas Nordahl sin strategi for å kunne møte utfordringer i praksis på ulike nivåer i organisasjonen.

Aksjonsforskning i PP-tjenesten

Øystein Lund, Førsteamanuensis, Nord Universitet/UiT Norges arktiske universitet
Rolf Fasting, Professor, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Høgskolen i Oslo og Akershus.

I to bidrag presenteres aksjonsforskning/aksjonslæring som en mulig vei til endring og læring for en organisasjon som PP-tjenesten. Det legges vekt på å knytte læringsprosesser an i virksomhetens egen praksis, og ulike modeller for arbeid med aksjonsforskning/aksjonslæring presenteres. Etiske perspektiver, og maktaspektet knyttet til endrings- og utviklingsarbeid berøres også.

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler