Modul 2: Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Denne modulen går inn på hvordan PP-tjenesten kan gjøre systematisk endrings- og utviklingsarbeid i egen organisasjon.

Videre tematiseres hvordan tjenesten, med grunnlag i barnehageloven og opplæringsloven kan bidra til endring og utvikling også i barnehage og skole og til bedre samhandling med instanser som PP-tjenesten samarbeider med.

PPT som partner i forbedringsarbeid

Lars Myhr, Førsteamanuensis og ass. senterleder SEPU, ved Høgskolen i Hedmark.

Bidraget bygger på forskning på utviklingsarbeid i barnehager og skoler, og tar opp både barnehage- og skoleledelsens ansvar, og PP-tjenestens rolle i forbedrings- og utviklingsarbeid i barnehage og skole. Her drøftes også forholdet mellom individ- og systemrettet arbeid.

Tolkningsfellesskap som grunnlag for organisasjons- og kompetanseutvikling

Rolf Fasting, Professor, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Utgangspunktet for læringsressursen er at ansatte i barnehager og skoler har ulike oppfatninger om det pedagogiske arbeidet. Et Tolkningsfellesskap omfatter å synliggjøre de virkelighetsoppfatningene og forståelsene som ligger til grunn for vår praksis. Det innebærer å kartlegge hvilke utfordringer barnehagen og skolen står overfor, og hva som står til hinder for en forbedring.

Organisasjonslæring i samarbeidet mellom PPT, skoler og barnehager

Knut Roald, dosent i organisasjonsfag ved høgskolen i Sogn og Fjordane.

Roald går inn på hvordan vi lærer i praksisfeltet og hvordan organisasjoner kan øke sin kapasitet til å løse utfordringer i hverdagen. Her ser man at et forbedringsarbeid som starter med å aktivisere deltakerne individuelt åpner for de kollektive prosessene som er nødvendige for å endre eksisterende praksiser.

Samspill og sammenstøt i endringsarbeid

Kristin Belt Skutlaberg, Høgskolelektor, NLA Høgskolen Bergen

Her formidles hvilke barriere PP-rådgiverne må være oppmerksomme på, samt hvordan disse kan reduseres når utviklingsarbeid skaper konflikter. Det pekes også på hvilke utfordringer PP-rådgivere vil møte i barnehager og skoler når de som samarbeidspartnere i endringsarbeid også må ivareta etiske standarder i sin profesjonsutøvelse.

Pedagogisk analyse

Thomas Nordahl, Professor, Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Høgskolen i Hedmark.

Det finnes ulike tilnærminger til analyse av pedagogisk praksis. Et eksempel på dette er Thomas Nordahl sin strategi for å kunne møte utfordringer i praksis på ulike nivåer i organisasjonen.

Aksjonsforskning, aksjonslæring eller utforskende praksis i PPT

Øystein Lund, Førsteamanuensis, Nord Universitet/UiT Norges arktiske universitet

Her presenteres aksjonsforskning/aksjonslæring som en mulig vei til endring og læring for en organisasjon som PP-tjenesten. Det legges vekt på å knytte læringsprosesser an i virksomhetens egen praksis, og ulike modeller for arbeid med aksjonsforskning/aksjonslæring presenteres. Etiske perspektiver, og maktaspektet knyttet til endrings- og utviklingsarbeid berøres også.

Aksjonsforskning og aksjonssløyfen

Rolf Fasting, Professor, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Aksjonsforskning omfatter et målrettet forbedringsarbeid der praktikere og forskere går sammen om å løse utfordringer en ikke ser noen umiddelbar løsning på. Målet er å skape en mer hensiktsmessig praksis, lære av prosessen og dele erfaringene med andre. Det er behovet for endring som er drivkraften i et aksjonsforløp. Læringsressursen presenterer Aksjonssløyfen og hvordan aksjonsforskning gjennomføres i praksis.

 

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Kvalitetskriterier

For PP-tjenesten

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

For PP-tjenesten