«Den konseptuelle foretaksmodellen» som verktøy i ledelse av PP-tjenesten

Organisasjonspsykolog Stein Jonny Valstad fra Nord universitet og Senter for ledelse gir her en innføring i den «Konseptuelle foretaksmodellen» utviklet av Eirik Johnsen, Tor Busch og Jan Ole Vanebo.

Videoforelesning: Foretaksmodellen, Stein Jonny Valstad

Refleksjonsspørsmål til tema

 Den konseptuelle foretaksmodellen,Stein Jonny Valstad

 1. Hva er en organisasjon?
 2. Hvordan ser min modell av en organisasjon ut?
 3. Hvordan dekker foretaksmodellen min forståelse av hva en organisasjon er?
 4. På hvilken måte er min organisasjonsforståelse viktig og nyttig i arbeidet med å realisere PP tjenestens mål?
 5. På hvilken måte legger jeg min organisasjonsforståelse til grunn for hvordan jeg planlegger og gjennomfører mitt arbeid?
 6. På hvilken måte bruker jeg min organisasjonsforståelse når jeg evaluerer mitt arbeid

I neste video samtaler seksjonsleder Anne Lium Berger og rådgiver Marit Stensen fra Tromsø kommune med Stein Jonny Valstad om hvordan de har brukt den konseptuelle foretaksmodellen mellom annet i ledelse av PP-tjenesten.

Samtale om bruk av foretaksmodellen i Tromsø kommune, Anne Lium Berger, Marit Stensen, Stein Jonny Valstad

 

Litteratur
 • Kvello, Ø. & Moe, T. (2014) Barnevernledelse. Gyldendal. Oslo
 • Busch, T., Johnsen, E.,Valstad, S.J. & Vanebo, J.O. (2007) Endringsledelse i et strategisk
  perspektiv. Universitetsforlaget
 • Busch, T., Johnsen, E.& Vanebo, J.O (1993) Foretakets ledelse og økonomi. TANO. Oslo
 • Johnsen, E. (2002) Managing the managerial process. Universitetsforlaget. Oslo

Last ned litteraturliste i pdf her.

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler