Modul 4: Ledelse og lederutvikling

I dette emnet er det gjort et utvalg med utgangspunkt i begrepene rolle og posisjon, relasjon og prosess, samt endringsprosesser

Emne ledelse og lederutvikling er strukturert ut fra en forståelse av: (1) ledelse som rolle og posisjon, (2) ledelse som relasjon og prosess, samt (3) lederutvikling på ulike nivå.

Tema ledelse som rolle og posisjon betrakter virkeligheten med utgangspunkt i PP-lederens hverdag. Tema ledelse som relasjon og prosess dreier fokuset mer over på endringsprosesser, og betydningen av relasjoner i teamarbeid, for PP-lederens samarbeid eksternt, samt implementeringsarbeid i skole og barnehage.

Tema lederutvikling presenteres et utvalg verktøy man kan benytte seg av i arbeid med å utvikle seg selv som leder, men også sammensetting og utvikling av team.

 

«Den konseptuelle foretaksmodellen» som verktøy i ledelse av PP-tjenesten

Stein Jonny Valstad, Organisasjonspsykolog, Nord universitet og Senter for ledelse,
Anne Lium Berger, Seksjonsleder, Tromsø kommune og
Marit Stensen, Rådgiver, Tromsø kommune

Stein Jonny Valstad gir en innføring i «den konseptuelle foretaksmodellen» utviklet av Eirik Johnsen, Tor Busch og Jan Ole Vanebo. Han sier mellom annet at det er «en dynamisk modell som viser samspill mellom ulike systemer og prosesser». Deretter samtaler anne Lium Berger og Marit Stensen med Stein Jonny Valstad om sine erfaringer med bruk av den konseptuelle foretaksmodellen i ledelse av PP-tjenesten.

PP-lederens arbeid med ekstern ledelse

Lars Arild Myhr, Ass. senterleder og høgskolelektor. SEPU, Høgskolen i Hedmark

Tema ledelse som relasjon og prosess dreier fokuset mer over på endringsprosesser, og betydningen av relasjoner i teamarbeid, for PP-lederens samarbeid eksternt, samt implementeringsarbeid i skole og barnehage. Det første bidraget setter søkelyset på ekstern ledelse.

Grow – brukt på individ- og teamnivå

Ingrid Wibe, Organisasjonspsykolog, Senter for ledelse.

GROW er et verktøy man kan benytte seg av i arbeid med å utvikle seg selv som leder, både i relasjon til enkeltindivider og i utvikling av team.

DiSC – lederutviklingsverktøy

Ingrid Wibe, Organisasjonspsykolog, Senter for ledelse.

DiSC er en personlighetstest for vurdering av sosial kompetanse og relasjonelle ferdigheter. Testen kan anvendes som et verktøy for å forbedre teamarbeid og kommunikasjon i en organisasjon.

De vanskelige samtalene

Ingrid Wibe, Organisasjonspsykolog, Senter for ledelse.

Her bruker Ingrid Wibe både verktøyene GROW og DISC som grunnlag for å arbeide med forståelse av, og håndtering av den vanskelig samtalen. Hun går mellom annet inn på hvordan ulike personlighetstrekk virker inn på samtalens forløp, og presenterer samtaleteknikker som kan være hensiktsmessige i de vanskelige samtalene.

Endring og endringshistorier

Ingrid Wibe, Organisasjonspsykolog, Senter for ledelse.

Med utgangspunkt i verktøyene GROW og DISC tar Ingrid Wibe et ledelsesperspektiv på tema endring i PP-tjenesten. Hun går inn på formidling og «oversettelse» av leders budskap, hvordan skape forutsetninger for at medarbeidere tar avstand, hvordan man kan forebygge unødig motstand og hvordan endringer kan implementeres i den daglige virksomhet.

Overføring av læring fra lederutvikling

Ingunn Dahler Hybertsen, Førsteamanuensis NTNU, IPL og Anne Sofie S. Samuelsen, Seniorrådgiver NTNU, IPL

Bidragene belyser to tilnærminger til ledelse, og hvordan ledelse kan læres. Videre presenteres en modell for læringsprosesser i lederutviklingsprogram, og diskuteres hvordan læringen kan overføres tilbake til PP-lederens hverdag.

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler