Proaktive strategier –

Bruk av klasseregler, muligheter og dilemmaer.

Innledningsvis defineres begrepet proaktiv og hva proaktiv klasseledelse handler om. Deretter gjennomgås fordelene ved bruk av regler i klasserommet for å utvikle et godt læringsmiljø. Til slutt problematiseres bruken av regler og det trekkes fram noen viktige dilemmaer når vi skal anvende metoder og prinsipper som skal være felles for alle i en klasse, er det mulig?

Videoforelesning: Proaktive strategier, Arne Tveit og Torill Moen

Refleksjonsspørsmål til tema

Proaktive strategier – bruk av klasseregler, muligheter og dilemmaer, Arne Tveit og Torill Moen

  1. Hva må til for at innføring og håndheving av regler i en klasse skal bidra til å skape et trygt og godt læringsmiljø?
  2. På hvilken måte gir det mening å reflektere over regler i lys av grunnleggende prinsipper som tilpasset og likeverdig opplæring, samt inkludering?
  3. Hvordan kan kontoret deres snakke med lærere og skoler om dilemmaene?
Litteratur
  • Bakken,B, og Østvik,K. (2021) Å skape et godt klassemiljø. Bergen:Fagbokforlaget.
  • Bergkastet, I, Dahl,L og Hansen,K (2010):Elevenes læringsmiljø – lærerens muligheter. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Moen, T. (2006). ”Barna må mestre skoledagen” En empirisk studie av klasseledelse. I P. Andersen (red.) Klasse- og læringsledelse, (s.90-102). København: Unge Pædagoger.
  • Nordahl, T (2012) Klasseledelse. Oslo: Gyldendal forlag.
  • Ogden, T. & Moen, T. (2021). Klasseledelse for tilpasset opplæring og tidlig innsats. I T. Lekang & T. Moen (red.) Tilpasset opplæring og tidlig innsats i ordinær undervisning og i spesialundervisning (s.169-186) Oslo: Universitetsforlaget.
  • Tveit, A. (2012). Anerkjennelse, ros og regler i klasserommet. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler