PPT i barnehagen

Denne presentasjonen handler om barnehagens samfunnsmandat som grunnlag for arbeid med læringsmiljøet i barnehagen. Det tas utgangspunkt i begrepene læring, lek, omsorg, danning, og at PPTs arbeid med organisasjons- og kompetanseutvikling i barnehagen bør bygges rundt disse begrepene.

Videoforelesning: PPT i barnehagen, Jane Haugseth

Refleksjonsspørsmål til video

  1. Gjør en observasjon av en lekesituasjon eller et måltid i barnehagen, for eksempel ved bruk av metoden løpende protokoll (se Løkken & Søbstad 2013). Observasjonen kan gjerne være knyttet opp mot ett barn for å snevre fokus.
  2. Forets så en analyse ut fra refleksjonsspørsmålene som stilles underveis i foredraget – eller bruk de sentrale begrepene som medvirkning, danning anerkjennelse mm som analyseredskaper.
  3. Drøft
    • Hvilken tilbakemelding gir dette om vilkårene for barns utvikling og læring i barnehagen? Hvordan støttes f.eks. barns kompetanse og språkutvikling i måltidssituasjonen? Hva preger kommunikasjonen? Støttes sosial og språklig aktivitet? Hvem deltar, på hvilken måte? Hvilke verdier preger situasjonen som helhet? Hvordan er den organisert?
    • Det er også mulig å gå bredere ut gjennom å drøfte analysefunnene ut fra begrepsparet fordring – utfordring. Hvilke fordringer rettes mot barnehagen som en sentral arena for utvikling og læring – og hva synes å være utfordringen?

 

Relasjoner i barnehagen

Det sentrale i denne presentasjonen er barn-voksenrelasjonens betydning for barns utviklings-, lærings- og danningsprosesser. Den peker også på dette som den viktigste byggesteinen i et godt og inkluderende læringsmiljø, og på hvordan PPT kan bidra til økt bevissthet rundt dette viktige området.

 

Videoforelesning: Relasjoner i barnehagen, Evelyn Ovesen

 

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler