PPT i barnehagen

Denne presentasjonen handler om barnehagens samfunnsmandat som grunnlag for arbeid med læringsmiljøet i barnehagen. Det tas utgangspunkt i begrepene læring, lek, omsorg, danning, og at PPTs arbeid med organisasjons- og kompetanseutvikling i barnehagen bør bygges rundt disse begrepene.

Videoforelesning: PPT i barnehagen, Jane Haugseth

Refleksjonsspørsmål til video

  1. Gjør en observasjon av en lekesituasjon eller et måltid i barnehagen, for eksempel ved bruk av metoden løpende protokoll (se Løkken & Søbstad 2013). Observasjonen kan gjerne være knyttet opp mot ett barn for å snevre fokus.
  2. Forets så en analyse ut fra refleksjonsspørsmålene som stilles underveis i foredraget – eller bruk de sentrale begrepene som medvirkning, danning anerkjennelse mm som analyseredskaper.
  3. Drøft
    • Hvilken tilbakemelding gir dette om vilkårene for barns utvikling og læring i barnehagen? Hvordan støttes f.eks. barns kompetanse og språkutvikling i måltidssituasjonen? Hva preger kommunikasjonen? Støttes sosial og språklig aktivitet? Hvem deltar, på hvilken måte? Hvilke verdier preger situasjonen som helhet? Hvordan er den organisert?
    • Det er også mulig å gå bredere ut gjennom å drøfte analysefunnene ut fra begrepsparet fordring – utfordring. Hvilke fordringer rettes mot barnehagen som en sentral arena for utvikling og læring – og hva synes å være utfordringen?

 

Relasjoner i barnehagen

Det sentrale i denne presentasjonen er barn-voksenrelasjonens betydning for barns utviklings-, lærings- og danningsprosesser. Den peker også på dette som den viktigste byggesteinen i et godt og inkluderende læringsmiljø, og på hvordan PPT kan bidra til økt bevissthet rundt dette viktige området.

 

Videoforelesning: Relasjoner i barnehagen, Evelyn Ovesen«]

 

 

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

For PP-tjenesten

Lenkesamling

Relatert til PP-tjenesten

Litteratur

Fagartikler