Lærer – Elevrelasjoner

Det tas utgangspunkt i at lærer-elev relasjonen er av grunnleggende betydning både for elever og lærere. Samt for å skape et inkluderende læringsmiljø. Det er kvaliteten på relasjonen som er avgjørende.

Videoforelesning: Lærer-Elevrelasjoner, Torill Moen

Refleksjonsspørsmål til tema

Lærer – Elevrelasjoner, Torill Moen

  1. Gir begrepet relasjonelt mellomrom mening, og er det et begrep dere kan bruke på kontoret og introdusere I skoler dere jobber med?
  2. Har dere i dag saker (enten på individ- klasse eller skolenivå) der lærer-elevrelasjoner kan være et tema å arbeide med?
Litteratur
  • Driscoll, K. & Pianta, R.C. (2010). Banking Time in Head Start: Early Efficacy of an Intervention Designed to Promote Supportive Teacher–Child Relationships Early Education & Development. 21 (1), 38–64
  • Drugli, M.B. (2013). How are Closeness and Conflict in Student–Teacher Relationships Associated with Demographic Factors, School Functioning and Mental Health in Norwegian Schoolchildren Aged 6–13? Scandinavian Journal of Educational Research. Vol. 57 (2), 217–225.
  • Federici, R. A. & Skaalvik, E. M. (2013) Lærer–elevrelasjonen – betydning for elevens motivasjon og læring. Bedre skole, 1, 58–63.
  • Kostøl,A og Mausethagen,S (2011) Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap – kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer. Hamar:Paidaia

  • Moen, T. (2021). Undervisningens relasjonelle dimensjon: en forutsetning for læring? I T. Lekang & T. Moen (red.) Tilpasset opplæring og tidlig innsats i ordinær undervisning og i spesialundervisning (s.281-295) Oslo: Universitetsforlaget.
  • Moen, T. (2020). Gode lærer- elevrelasjoner: En tilnærming til temaet livsmestring i skolen? I Myskja, A. & Fikse, C. (red.). Perspektiver på livsmestring i skolen, (s.48-64). Oslo: Cappelen Damm Akademisk
  • Moen, T. (red.) (2016). Positive lærer-elevrelasjoner: En fortelling fra klasserommet. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler