Lærer – Elevrelasjoner

Det tas utgangspunkt i at lærer-elev relasjonen er av grunnleggende betydning både for elever og lærere. Samt for å skape et inkluderende læringsmiljø. Det er kvaliteten på relasjonen som er avgjørende.

Videoforelesning: Lærer-Elevrelasjoner, Torill Moen

Refleksjonsspørsmål til tema

Lærer – Elevrelasjoner, Torill Moen

  1. Gir begrepet relasjonelt mellomrom mening, og er det et begrep dere kan bruke på kontoret og introdusere I skoler dere jobber med?
  2. Har dere i dag saker (enten på individ- klasse eller skolenivå) der lærer-elevrelasjoner kan være et tema å arbeide med?

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

For PP-tjenesten

Lenkesamling

Relatert til PP-tjenesten

Litteratur

Fagartikler