Lærer – Elevrelasjoner

Det tas utgangspunkt i at lærer-elev relasjonen er av grunnleggende betydning både for elever og lærere. Samt for å skape et inkluderende læringsmiljø. Det er kvaliteten på relasjonen som er avgjørende.

Videoforelesning: Lærer-Elevrelasjoner, Torill Moen

Refleksjonsspørsmål til tema

Lærer – Elevrelasjoner, Torill Moen

  1. Gir begrepet relasjonelt mellomrom mening, og er det et begrep dere kan bruke på kontoret og introdusere I skoler dere jobber med?
  2. Har dere i dag saker (enten på individ- klasse eller skolenivå) der lærer-elevrelasjoner kan være et tema å arbeide med?

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler