Hvordan kan PPT bidra til å utvikle læringsmiljøet i skolen?

Presentasjonen vektlegger tre områder:
a) Hvordan definerer og forstår vi begrepet læringsmiljø,
b) Hva som er de sentrale kjennetegn ved gode læringsmiljøer og
c) Hvordan PPT kan bidra til å støtte skolene i utviklingen av læringsmiljøet.

Hovedvekten legges på det siste og drøfter viktige forutsetninger for å lykkes.

Videoforelesning: Hvordan kan PPT bidra til å utvikle læringsmiljøet i skolen? Arne Tveit

Refleksjonsspørsmål til tema

Hvordan kan PPT bidra til å utvikle læringsmiljøet i skolen?, Arne Tveit

  1. Drøft i hvilken utstrekning dere opplever at kommunen/fylkeskommunen (PPT-eier) har gitt dere tilstrekkelig legitimitet og støtte til å jobbe med organisasjons- og kompetanseutvikling generelt, og læringsmiljø spesielt. Hva kan dere selv bidra med for å øke legitimiteten overfor skoleeier og skolene?
  2. Føler dere behov i egen tjeneste for å styrke kompetansen knyttet til den ordinære opplæringen? Hvilke tiltak vil dere i så fall vurdere å iverksette?
  3. I hvilken grad opplever dere at dere får til å utnytte handlingsrommet i førhenvisningsfasen?
  4. Er skolene åpne og inviterende i forhold til å trekke dere inn på et tidlig tidspunkt knyttet til arbeidet med læringsmiljøet?

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Kvalitetskriterier

For PP-tjenesten

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

For PP-tjenesten

Litteratur

Fagartikler