Hvordan kan PPT bidra til å utvikle læringsmiljøet i skolen?

Presentasjonen vektlegger tre områder:
a) Hvordan definerer og forstår vi begrepet læringsmiljø,
b) Hva som er de sentrale kjennetegn ved gode læringsmiljøer og
c) Hvordan PPT kan bidra til å støtte skolene i utviklingen av læringsmiljøet.

Hovedvekten legges på det siste og drøfter viktige forutsetninger for å lykkes.

Videoforelesning: Hvordan kan PPT bidra til å utvikle læringsmiljøet i skolen? Arne Tveit

Refleksjonsspørsmål til tema

Hvordan kan PPT bidra til å utvikle læringsmiljøet i skolen?, Arne Tveit

  1. Drøft i hvilken utstrekning dere opplever at kommunen/fylkeskommunen (PPT-eier) har gitt dere tilstrekkelig legitimitet og støtte til å jobbe med organisasjons- og kompetanseutvikling generelt, og læringsmiljø spesielt. Hva kan dere selv bidra med for å øke legitimiteten overfor skoleeier og skolene?
  2. Føler dere behov i egen tjeneste for å styrke kompetansen knyttet til den ordinære opplæringen? Hvilke tiltak vil dere i så fall vurdere å iverksette?
  3. I hvilken grad opplever dere at dere får til å utnytte handlingsrommet i førhenvisningsfasen?
  4. Er skolene åpne og inviterende i forhold til å trekke dere inn på et tidlig tidspunkt knyttet til arbeidet med læringsmiljøet?

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

For PP-tjenesten

Lenkesamling

Relatert til PP-tjenesten

Litteratur

Fagartikler