Modul 3: Læringsmiljø og gruppeledelse

Denne delen av nettressursen tar opp sentrale sider ved læringsmiljø i barnehage og skole.

Et overordnet mål er at PPT skal være en aktiv bidragsyter med tanke på arbeid med å utvikle inkluderende læringsmiljøer som rommer mangfoldet av barn og unge. Det legges vekt på hvordan PPT kan bidra som samarbeidspartner for skole og barnehage i utvikling av læringsmiljø og hvilke forutsetninger som må være tilstede for å lykkes.

Hovedfokus er på relasjonen mellom voksne og barn/ lærer-elevrelasjonen, da denne utgjør selve fundamentet for et godt læringsmiljø. Samtidig som den er avgjørende for barns faglige og sosiale læring og utvikling.

Det er også fokus på den voksnes ledelse av gruppa/klassen med særlig vekt på proaktive strategier.  Det lanseres ulike begreper som er tenkt som verktøy for observasjon, refleksjon og analyse.

Ressursen om læringsmiljø består av 5 deler, som til sammen utgjør en helhet. Til hver del er det utarbeidet refleksjons- og drøftingsoppgaver. Noen av oppgavene innebærer også utprøving i praksis med påfølgende refleksjon.

Se Utdanningsdirektoratets ressursside om skolemiljø og skolens aktivitetsplikt, basert på opplæringslovens § 9A.

Hvordan kan PPT bidra til å utvikle læringsmiljøet i skolen?

Arne Tveit, universitetslektor, Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL), NTNU.

Presentasjonen vektlegger tre områder: a) Hvordan definerer og forstår vi begrepet læringsmiljø, b) Hva som er de sentrale kjennetegn ved gode læringsmiljøer og c) Hvordan PPT kan bidra til å støtte skolene i utviklingen av læringsmiljøet. Hovedvekten legges på det siste og drøfter viktige forutsetninger for å lykkes.

Lærer-elev relasjoner

Torill Moen, professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL), NTNU.

Det tas utgangspunkt i at lærer-elev relasjonen er av grunnleggende betydning både for elever og lærere. Samt for å skape et inkluderende læringsmiljø. Det er kvaliteten på relasjonen som er avgjørende.

Proaktive strategier – bruk av klasseregler, muligheter og dilemmaer

Arne Tveit, universitetslektor og Torill Moen, professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL), NTNU.

Innledningsvis defineres begrepet proaktiv og hva proaktiv klasseledelse handler om. Deretter gjennomgås fordelene ved bruk av regler i klasserommet for å utvikle et godt læringsmiljø. Til slutt problematiseres bruken av regler og det trekkes fram noen viktige dilemmaer når vi skal anvende metoder og prinsipper som skal være felles for alle i en klasse, er det mulig?

PPT i barnehagen

Jane Haugseth, høgskolelektor, Høgskolen i Lillehammer
Evelyn Ovesen, høgskolelektor Høgskolen i Lillehammer

Tema presenterer to forelesninger. Den ene handler om barnehagens samfunnsmandat som grunnlag for arbeid med læringsmiljøet i barnehagen. I den andre forelesningen presenteres det barn-voksenrelasjonens betydning for barns utviklings-, lærings- og danningsprosesser.

Muligheter og utfordringer i PPTs arbeid med læringsmiljøet i barnehage og skole

Evelyn Ovesen, høgskolelektor Høgskolen i Lillehammer

Evelyn Ovesen samtaler her med Lise Mette Lie, leder av PP-tjenesten i Vestre Toten om hvordan PP-tjenesten kan understøtte utvikling av gode læringsmiljø i barnehage og skole.

 

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler