“Mosaic” – en tilnærming som åpner for barns perspektiver.

I denne videoen forteller Dr. Alison Clark om hva som kjennetegner tilnærmingsmåten “Mosaic”, hvilken forståelse av barnet som ligger til grunn, og hvilke arbeidsformer og metoder som kan inngå i tilnærmingen. Tilnærmingen «Mosaic» omfatter også barn med lite utviklet verbalspråk. Hun gir konkrete anbefaleringer til de som vil ta tilnærmingen i bruk, og viser eksempler på hva man kan oppdage, og lære i samhandling med barn.

Videoforelesning: “Mosaic” – en tilnærming og praske erfaringer, Dr. Alison Clark

I intervjuet med Dr. Alison Clark går man nærmere inn på praktiske erfaringer med tilnærmingen Mosaic. Vi får også høre mer om hvordan Mosaic kan bidra til medvirkning og inkludering. Samtalen berører videre hva som kreves av den voksne som skal få barn i tale og hvilke etiske spørsmålsstillinger denne arbeidsformen reiser.

Videointervju: “Mosaic” – praktiske erfaringer, Dr. Alison Clark

Filmen med Alison Clarke er utviklet i et samarbeid mellom SEVU-PPT Nett og INTERACT – OsloMet – storbyuniversitetet. INTERACT startet høsten 2017 og er et utdanningsprosjekt ved OsloMet med fokus på tverrprofesjonelt samarbeid om og med barn og unge. Studenter fra ulike profesjonsutdanninger deltar i prosjektet der de møtes og samarbeider i tverrprofesjonelle grupper. Du finner mer informasjon om INTERACT ved å følge denne lenken: https://interact.hioa.no/

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler