Etablering av samarbeid mellom PPT og barnehage

Case 1: Dette er første veiledningssamtale mellom en rådgiver fra PPT og styrer i en barnehage. Rådgiveren er ny i barnehagen og skal etablere et samarbeid med styreren.

Videoforelesning: Etablering av samarbeid mellom PPT og barnehage, Inger Ulleberg og Kristin Vonheim

Refleksjonsspørsmål til case 1

Etablering av samarbeid mellom PPT og barnehage, Kristin Vonheim og Inger Ulleberg

 1. Hvilke mulige etiske utfordringer kommer fram i denne samtalen?
 2. Hva er det som driver denne samtalen framover?
 3. Hvordan kan rådgiver følge opp samtalen videre?
 4. Hvilke andre spørsmål kunne vært stilt?
 5. Hvilke andre områder kunne vært utforsket?

Utvikling av det videre samarbeidet mellom PPT og barnehage

Case 2: Dette er andre veiledningssamtale mellom rådgiver fra PPT og styreren i barnehagen, der de følger opp det de snakket om i forrige samtale.

Videoforelesning: Utvikling av det videre samarbeidet, Inger Ulleberg og Kristin Vonheim

Refleksjonsspørsmål til video 2

Utvikling av det videre samarbeidet mellom PPT og barnehage, Kristin Vonheim og Inger Ulleberg

 1. Hva skjer i denne samtalen?
 2. Hvordan kan systemperspektiver videreutvikles?
 3. Hvilke andre spørsmål kunne vært stilt?
 4. Hvilke andre områder kunne vært utforsket?
Litteratur
 • Bjerklund, M., Groven, B. & Åmot, I. (2019). PPTs systemrettede arbeid i barnehagen. Universitetsforlaget
 • Fasting, R.B. (Red.) (2018). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. Cappelen Damm Akademisk.
 • Ulleberg, I. & Jensen, P. (2017). Systemisk veiledning i profesjonell praksis. Fagbokforlaget.

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler