Hva er RVTS?

Her gis en presentasjon av RVTS-Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging eksemplifisert ved RVTS Nord.

Videoforelesning: Hva er RVTS?, Dagfinn Sørensen

Refleksjonsspørsmål til tema

Hva er RVTS? Dagfinn Sørensen

  1. Hva vet du/dere om RVTS i egen region?
  2. Finn fram til den regionale nettsiden.
  3. Er det områder RVTS arbeider med og / eller har spesialkunnskap på som er av spesiell interesse for deg og / eller ditt PPT kontor?

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler