Rådgiving – kunsten å hjelpe og sikre vekstfremmende prosesser.

Liv Lassen tematiserer rådgivning som arbeidsmåte for PP-tjenesten. Hun går inn på hva som kjennetegner rådgiving, og hvilke funksjoner rådgiving kan ha. Hun går videre inn på veiledning knyttet til sakkyndighet, problemløsning, forebygging og kompetanseutvikling. Videre trekker hun frem perspektivet veiledning som hjelp til selvhjelp, og sier noe om hvilke ferdigheter og hvilken kompetanse en veileder trenger.

Videoforelesning: Rådgivning – kunsten å hjelpe og sikre vekstfremmende prosesser,
Liv Lassen

Refleksjonsspørsmål til tema

Rådgiving – kunsten å hjelpe og sikre vekstfremmende prosesser. Liv Lassen

  1. Hvor bevisst er du dine egenskaper og ferdigheter? Hvor ligger dine styrker?
  2. Hvordan anvender du dine egenskaper og ferdigheter i ditt daglige arbeid?

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler