Statens Barnehus.

Barnehusets mandat og arbeidsmåter.

Her gjøres rede for hvorfor Statens barnehus er etablert. Videre gir innslaget et bilde av i hvordan arbeidet her skal bidra til større rettssikkerhet for barn og unge.

Videoforelesning: Statens Barnehus i Tromsø, Ståle Luther.

Refleksjonsspørsmål til video 2

Refleksjonsspørsmål til video 1 , Ståle Luther

  1. Hva vet du/ dere om Statens Barnehus i egen region?
  2. Hva betyr etableringen av Statens Barnehus for rettsikkerheten til barn og unge?
  3. Hva kan PPT bidra med i denne sammenheng?

Tverrfaglig og tverretatlig arbeid

I avdekking og oppfølging av barn og unge som er utsatt for vold og overgrep.

Bidraget handler om tverretatlig og tverrfaglig samarbeid i avdekking av vold og overgrep, og oppfølging av de barn som er utsatt for dette. Statens barnehus i Tromsø er brukt som eksempel.

Videoforelesning: Om tverrfaglig og tverretatlig arbeid i avdekking og oppfølging av barn og unge, Ståle Luther.

Refleksjonsspørsmål til video 2

Refleksjonsspørsmål til video 2, Ståle Luther

  1. Hvordan kan du/ dere bidra til at det tverretatlige og tverrfaglige arbeidet rundt barn og unge videreutvikles?
  2. Hvilke utfordringer og muligheter ser du/ dere i egen region?

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler