Statens Barnehus.

Barnehusets mandat og arbeidsmåter.

Her gjøres rede for hvorfor Statens barnehus er etablert. Videre gir innslaget et bilde av i hvordan arbeidet her skal bidra til større rettssikkerhet for barn og unge.

Videoforelesning: Statens Barnehus i Tromsø, Ståle Luther.

Refleksjonsspørsmål til video 2

Refleksjonsspørsmål til video 1 , Ståle Luther

  1. Hva vet du/ dere om Statens Barnehus i egen region?
  2. Hva betyr etableringen av Statens Barnehus for rettsikkerheten til barn og unge?
  3. Hva kan PPT bidra med i denne sammenheng?

Tverrfaglig og tverretatlig arbeid

I avdekking og oppfølging av barn og unge som er utsatt for vold og overgrep.

Bidraget handler om tverretatlig og tverrfaglig samarbeid i avdekking av vold og overgrep, og oppfølging av de barn som er utsatt for dette. Statens barnehus i Tromsø er brukt som eksempel.

Videoforelesning: Om tverrfaglig og tverretatlig arbeid i avdekking og oppfølging av barn og unge, Ståle Luther.

Refleksjonsspørsmål til video 2

Refleksjonsspørsmål til video 2, Ståle Luther

  1. Hvordan kan du/ dere bidra til at det tverretatlige og tverrfaglige arbeidet rundt barn og unge videreutvikles?
  2. Hvilke utfordringer og muligheter ser du/ dere i egen region?

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler