Traumeforståelse

Dette bidraget handler om traumer og traumeforståelse. Hva er et traume? Hvordan påvirker erfaringer i tidlige leveår barns utvikling? Om traumeerfaringer og konsekvenser for selvregulering, tilknytning kognisjon og selvbilde.

Videoforelesning: Traumeforståelse, Ole Greger Lillevik

Refleksjonsspørsmål til video 1

Traumeforståelse, Ole Greger Lillevik

  1. Barnehage og skole må ofte forholde seg til barn og unge som uttrykker seg ved frustrasjon, sinne og raseri og /eller tilbaketrekning og isolasjon. Hvordan forstår skole og barnehage slike uttrykk og hvordan møtes vanligvis disse barna-ungdommene? Bruk egne erfaringer.
  2. Hvordan kan traumebevissthet/mangel på traumebevissthet komme til uttrykk i samhandling mellom PPT og skole / barnehage?
  3. Hvordan vurderer du/dere egen kompetanse på dette feltet og hva kan/vil du/ dere gjøre for å utvikle denne kompetansen videre?

Traumer, avmakt og traumebevisst omsorg

Dette bidraget tar utgangspunkt i tema traume og traumeforståelse, og går inn på begrepet avmakt som forståelsesramme i møte med traumeutsatte barn. Videre behandles flere aspekter i forståelsen av traumebevisst omsorg.

Videoforelesning: Traumer, avmakt og traumebevisst omsorg, Ole Greger Lillevik

Refleksjonsspørsmål til video 2

Traumer, avmakt og traumebevisst omsorg, Ole Greger Lillevik

  1. Hvordan kan manglende traumeforståelse i skole og barnehage sette barn i avmakt?
  2. Hvordan vurderer du/ dere kompetansen på traumeforståelse og traumebasert omsorg i skole og barnehage og hva kan/ vil du/dere gjøre for å utvikle denne kompetansen?

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler