Modul 1: Rådgivning og veiledning

Denne modulen er bygd opp rundt i 3 områder som står sentralt i emneplanen for videre-utdanningstilbudet. Emnet bør helst arbeides
med i den rekkefølge innslagene er satt opp.

Kommunikasjon og relasjonsbygging er eksemplifisert gjennom to videosamtaler om etablering og utvikling av samarbeid mellom PPT og barnehage.

Etnisk mangfold i skolen er belyst og problematisert gjennom to forelesninger om etnisk mangfold i skolen og Inter kulturell kommunikasjon.

Tverrfaglig og tverretatlig arbeid har 5 innslag  som synliggjør hvordan  kunnskapsmiljøer  på regionalt nivå kan være en ressurs for PPT i sammensatte og kompliserte saker.

 

Last ned:

Refleksjonsspørsmål

Samarbeid mellom PPT og barnehagen (to case)

Kristin Vonheim, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus
Inger Ulleberg, Førstelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus

Tema presenterer to caser: etablering av samarbeid mellom PPT og barnehage og utvikling av det videre samarbeidet mellom PPT og barnehage.

Etnisk mangfold i skolen

Carla Chinga-Ramirez. Førsteamanuensis, NTNU

I dette tema presenteres det to bidrag. Det ene tar opp problemstillinger og utfordringer knyttet til etnisk og kulturelt mangfold i skolen, og det andre – forståelse i samhandling med mennesker fra andre kulturer, og med annen sosiale og etniske bakgrunn enn den norske.

Presentasjon av RVTS

Dagfinn Sørensen, Psykolog, RVTS Nord

Her gis en presentasjon av RVTS-Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging eksemplifisert ved RVTS Nord.

Barn og traumer

Ole Greger Lillevik. Spesialkonsulent ved RVTS Nord og førstelektor ved UIT Norges arktiske universitet.

Bidragene i dette tema tar utgangspunktet i traumer og traumeforståelse, og går inn på begrepet avmakt som forståelsesramme i møte med traumeutsatte barn. Videre behandles flere aspekter i forståelsen av traumebevisst omsorg.

Statens barnehus i Tromsø

Ståle Luther, leder, Statens barnehus Tromsø

I dette tema presenteres det to bidrag. Det ene gjør rede for hvorfor Statens barnehus er etablert. Det andre bidraget handler om tverretatlig og tverrfaglig samarbeid i avdekking av vold og overgrep, og oppfølging av de barn som er utsatt for dette. Det gjøres rede for hvordan dette arbeidet er organisert ved barnehuset i Tromsø.

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Kvalitetskriterier

For PP-tjenesten

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

For PP-tjenesten