Modul 1: Rådgivning og veiledning

Modulen retter søkelyset mot flere aspekter ved rådgiving og veiledning.

Først tematiseres rådgiving som arbeidsmåte for PP-tjenesten, hva som kjennetegner rådgivning, og hvilken funksjon den kan ha. Videre viser to videocase hvordan rådgiving/veiledning i barnehagen kan foregå. Deretter presenteres barnekonvensjonen, som mellom annet er tydelig på barnets rett til medvirkning, og vi får presentert MOSAIC, en tilnærmingsmåte som tar sikte på å åpne for barns perspektiver.

Aktuelle tema i veiledning presenteres: Kulturelt mangfold og interkulturell kommunikasjon, og barn og traumer og traumebevisst omsorg.

Til sist presenteres instanser som innehar viktig kompetanse: Regionalt Ressurssenter om Vold og Traumatisk Stress og Statens barnehus, og vi får en orientering om tverrfaglig og tverretatlig samarbeid omkring barn og unge som er utsatt for vold over overgrep.

 

Rådgivning – kunsten å hjelpe og sikre vekstfremmende prosesser.

Liv Lassen

Liv Lassen tematiserer rådgivning som arbeidsmåte for PP-tjenesten. Hun går inn på hva som kjennetegner rådgiving, og hvilke funksjoner rådgiving kan ha. Hun går videre inn på veiledning knyttet til sakkyndighet, problemløsning, forebygging og kompetanseutvikling. Videre trekker hun frem perspektivet veiledning som hjelp til selvhjelp, og sier noe om hvilke ferdigheter og hvilken kompetanse en veileder trenger.

Samarbeid mellom PPT og barnehagen (to case)

Kristin Vonheim, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus
Inger Ulleberg, Førstelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus

Tema presenterer to caser: etablering av samarbeid mellom PPT og barnehage og utvikling av det videre samarbeidet mellom PPT og barnehage.

«Mosaic» – en tilnærming som åpner for barns perspektiver

Dr. Alison Clark fra Thomas Coram Resarch Unit ved UCL Institute of Education

Dr. Alison Clark gir en innføring i en tilnærmingsmåte til samtaler og samhandling med barn hvor man søker å skape mening sammen med barn. En rekke metoder og samhandlingsformer kan tas i bruk innen rammen av «Mosaic», men de har til felles at barn anses som kompetente og at man søker å få frem barns perspektiver.

Etnisk mangfold i skolen

Carla Chinga-Ramirez. Førsteamanuensis, NTNU

I dette tema presenteres det to bidrag. Det ene tar opp problemstillinger og utfordringer knyttet til etnisk og kulturelt mangfold i skolen, og det andre – forståelse i samhandling med mennesker fra andre kulturer, og med annen sosiale og etniske bakgrunn enn den norske.

Presentasjon av RVTS

Dagfinn Sørensen, Psykolog, RVTS Nord

Her gis en presentasjon av RVTS-Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging eksemplifisert ved RVTS Nord.

Statens barnehus

Ståle Luther, leder, Statens barnehus Tromsø

I dette tema presenteres det to bidrag. Det ene gjør rede for hvorfor Statens barnehus er etablert. Det andre bidraget handler om tverretatlig og tverrfaglig samarbeid i avdekking av vold og overgrep, og oppfølging av de barn som er utsatt for dette. Statens barnehus i Tromsø er brukt som eksempel.

Om å snakke med barn

RVTS har utviklet et digitalt opplæringsprogram om samtaler med barn, spesielt samtaler ved bekymring for om barnet er utsatt for vold eller overgrep.

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler