Lovverk og lovanvendelse

«PP-tjenesten sitt mandat, i krysspress mellom lovpålagte oppgaver og krav – og praksis». I samtale mellom en erfaren PP-leder og en jurist fra Utdanningsdirektoratet med bakgrunn fra arbeid med opplæringsloven tematiseres flere problemstillinger som er sentrale i PP-tjenestens virksomhet, mellom annet spenningen mellom PP-tjenestens faglige selvstendighet i sakkyndighetsarbeid, og eiers styringsrett.

Lovverk og lovanvendelse