Etikk og rådgivning

Lingås går inn i tema profesjonsetikk, relatert til rådgivning i PP-tjenesten. Han åpner sitt bidrag med å si at etikkens kjerne i dag er å reflektere over vanskelige valg – på grunnlag av verdier.

Videoforelesning, del 1:

Videoforelesning: Etikk og rådgivning – del 1, Lars Gunnar Lingås

Videoforelesning, del 2:

Videoforelesning: Etikk og rådgivning – del 2, Lars Gunnar Lingås

Videoforelesning, del 3:

Videoforelesning: Etikk og rådgivning – del 3, Lars Gunnar Lingås

Litteratur
 • Antonovsky, A. 2012. Helsens mysterium. Den salutogene modellen. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • Bauman, Z. 1994. Modernitet og Holocaust. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Bergem, T. 2011. Læreren i etikkens motlys. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Dale, E.L. 1997. Etikk for pedagogisk profesjonalitet. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.
 • Dewey, J. 2005. Demokrati og uddannelse. København: Gyldendals Bogklub.
 • Ekeland, T.J. 2013. Evidenstyranniet. Naturterapeuten, 19 (2), 28–29.
 • Freire, P. 1972. De undertryktes pedagogikk. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Grøsland, A.M. 1993. Barnekonvensjonen. Rettigheter for barn i Norge. Oslo: Redd Barna/TANO
 • Henriksen, J.-O. og A.J. Vetlesen 2006. Nærhet og distanse. Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Lingås, L.G. 2005. Ansvar for likeverd – etikk i tverrfaglig arbeid med habilitering og rehabilitering. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Lingås, L.G. 2019. Etikk for pedagoger. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Løgstrup, K.E. 1991. Den etiske fordring. København: Gyldendal.
 • NOU 2000: 12. Barnevernet i Norge. Barnevernet i Norge — Tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer (Befringutvalget)
 • NOU 2007: 6. Formål for framtida. Formål for barnehagen og opplæringen (Bostadutvalget)
 • NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet (Befringutvalget 2)
 • Nordahl, T. mfl. 2018. Inkluderende felleskap for barn og unge. Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Bergen: Fagbokforlaget
 • Olsen, M.I., Traavik K.M. 2010. Resiliens i skolen. Bergen: Fagbokforlaget
 • Schaanning, E. 2018. Til alle barns beste? Intervensjoner i skolefeltet. Oslo: Kolofon
 • Skjervheim, H. 1992. Filosofi og dømmekraft. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Ulvestad, J. 2010. Spenninger i den språklige samfunnsveven. En kritisk analyse av politiske tekster om foreldre, oppvekst og barnevern. Doktoravhandling. Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.