Barnekonvensjonen – barnas grunnlov

Barnekonvensjonen er overordnet norsk lov, og er gitt en status der den har forrang foran andre særlover.

Videoforelesning: Barnekonvensjonen – barnas grunnlov, Eivind Pedersen

FNs konvensjon om barnets rettigheter

regjeringen.no kan du laste ned konvensjonsteksten, kortversjoner og plakater.

Litteratur

I video vises det til to fagbøker, den ene er en ren juridisk gjennomgang av barnets rettigheter, mest egnetr for jurister;

  1. Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt, Kirsten Sandberg mfl.: Barnekonvensjonen – barnets rettigheter i Norge, 4 utgave, Universitetsforlaget 2020

Den andre boka handler også om barnets rettigheter med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon og har en videre målgruppe, fagfolk, politikere, ungdom mv. og er derfor mer praktisk rettet, slik også tittelen på boka illustrerer:

  1. Elise Kipperberg, Julia Køhler-Olsen, Eivind Pedersen: Barnekonvensjonen i praksis – fra barnets behov til barnets rettigheter, Fagbokforlaget 2019.