Barnekonvensjonen – barnas grunnlov

Barnekonvensjonen er overordnet norsk lov, og er gitt en status der den har forrang foran andre særlover.

regjeringen.no kan du laste ned konvensjonsteksten, kortversjoner og plakater.

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

For PP-tjenesten

Lenkesamling

Relatert til PP-tjenesten

Litteratur

Fagartikler