Brukerveiledning

Her kan du finne en veiledning på hva denne nettsiden er og hvordan du kan benytte denne ressursen i din rolle i PP-tjenesten.

Hva er SEVU-PPT nett?

SEVU-PPT Nett er en åpen, nettbasert læringsressurs for PP-tjenesten. Den er en del av Utdanningsdirektoratets satsing på videre- og etterutdanning for PP-tjenesten gjennom SEVU-PPT.

Læringsressursen er inndelt tematisk i fire moduler:

 • Rådgivning og veiledning
 • Læringsmiljø og gruppeledelse
 • Organisasjonsutvikling og endringsarbeid
 • Lederutvikling

I tillegg har læringsressursen et fellesområde, med tema som går på tvers av modulene.

SEVU-PPT Nett har tre typer innhold

 1. Videoer, med forelesninger, case og dialoger
 2. Tekst som introduserer de enkelte bidragene
 3. Dokumenter med refleksjonsspørsmål, som kan lastes ned og skrives ut

Læringsressursen er helt åpen. Det innebærer at det ikke er behov for påmelding eller innlogging. Lenke til hele læringsressursen, eller deler av den, kan godt deles for eksempel med ansatte i barnehage eller skole.

Bruk av SEVU-PPT Nett

Vi anbefaler sterkt at læringsressursen brukes av PP-kontoret i fellesskap. Vi anser at det gir størst utbytte om individuell gjennomgang av tekst og videoer følges opp med drøfting i fellesskap ved den enkelte PP-tjeneste. Hos noen vil det være hensiktsmessig å drøfte i enkelte team, hos andre vil samtale i plenum fungere best.

PP-lederens rolle?

Vi anbefaler PP-lederen å gjøre følgende:

 1. Gå gjennom, og få en oversikt over innholdet i SEVU-PPT Nett. Har du medarbeidere som har tatt SEVU-PPT er det naturlig å ta de med på samtale om læringsressursen, og videre strategi for bruk av den.
 2. Presenter læringsressursen for medarbeiderne i tjenesten, og inviter til en samtale om hvilke deler av læringsressursen som er mest relevant for dere. Det kan være en eller to moduler, eller det kan være enkelt tema på tvers av modulene.
 3. Finn tid til felles drøfting, f.eks. en time annenhver uke over en periode, og bli enig om en framdriftsplan for å gå gjennom de tema dere har valgt. Det er viktig å legge en realistisk plan, og sørge for at det er tilstrekkelig tid til samtale om hvert enkelt tema. Refleksjonsspørsmålene som er utarbeidet av bidragsyterne (og lagt ut for nedlasting) kan benyttes, eller dere kan selvsagt drøfte ut fra egne problemstillinger.
 4. Noen kan ønske å se video-opptakene i fellesskap rett før diskusjon, mens andre kan finne det mer hensiktsmessig at alle ser video-opptakene hver for seg, og drøfte i fellesskap.
 5. Hos noen vil en åpen samtale fungere godt, men i større grupper kan mer styrte prosesser, som for eksempel I.G.P (individ – gruppe – plenum) være mer hensiktsmessig.

Etter at det eller de valgte områder er gjennomgått er det naturlig å gjennomføre felles refleksjon og evaluering:

 • Hva gjør vi videre?
  1. Er det behov for å ta opp sider ved virksomheten til ny vurdering?
  2. Behov for endring av praksis?
  3. Behov for ytterligere kompetanseutvikling?
 • Var dette en bra måte å arbeide på?
 • Er det nye områder i SEVU-PPT Nett vi skal arbeide med på samme måte?

Lykke til!