Fellesdel

Teaser SEVU-PPT Nett

I denne overordnede delen av nettressursen presenteres tema som gjelder for alle fordypningsmodulene i SEVU-PPT nett. Profesjonsetikk, PP-tjenestens juridiske mandat i barnehage og skole, aktuelle juridiske spørsmål som PP-leder må reflektere over i sin arbeidsverdag.

Hovedmålsettingen i SEVU-PPT er økt grad av systemrettet arbeid i PP-tjenesten på landsnivå. Vi har derfor har vi bedt fire profilerte fagfolk om å reflektere rundt begrepet systemrettet arbeid.

 

 

1. Barnekonvensjonen - barnas grunnlov

Eivind Pedersen. Nasjonal koordinator for implementering av barnekonvensjonen, Fylkesmannen i Tromsø Oppvekst- og Utdanningsavdeling

Barnekonvensjonen er overordnet norsk lov, og er gitt en status der den har forrang foran andre særlover. Den gjelder for all offentlig virksomhet, også for PP-tjenesten. Eivind Pedersen er nasjonal koordinator for implementering av barnekonvensjonen hos Fylkesmannen i Troms. Han gjør her rede for Barnekonvensjonens juridiske status, og foretar en gjennomgang av konvensjonens innhold. Han går også inn på hvilke konsekvenser konvensjonen har for PP-tjenestens arbeid.

2. Systemrettet arbeid

Torill Moen, Rune Heusstätter Sarromaa, Ingrid Fylling og Øyvind Kvello

Hovedmålsettingen i SEVU-PPT er økt grad av systemrettet arbeid i PP-tjenesten. I dette bidraget er fire profilerte fagpersoner innen feltet bedt om å reflektere omkring begrepet systemrettet arbeid. Moen, Heusstätter Sarromaa, og Fylling gjør dette gjennom tekst og Kvello gjennom en video.

3. Lovverk og lovanvendelse

Bengt Viken, leder, PPT for Midt-Troms og Kjersti Botnan Larsen. Jurist. Utdanningsdirektoratet.

«PP-tjenestens mandat, i krysspress mellom lovpålagte oppgaver og krav – og praksis». I samtale mellom en erfaren PP-leder og en jurist fra Utdanningsdirektoratet med bakgrunn fra arbeid med opplæringsloven tematiseres flere problemstillinger som er sentrale i PP-tjenestens virksomhet.

4. Etikk og rådgivning

Lars Gunnar Lingås, Dosent, Høgskolen i Sørøst-Norge.

Lingås går inn i tema profesjonsetikk, relatert til rådgivning i PP-tjenesten. Han åpner sitt bidrag med å si at etikkens kjerne i dag er å reflektere over vanskelige valg – på grunnlag av verdier.

5. Lenkesamling

Lenker til informasjon og læringsressurser fra Utdanningsdirektoratet og RVTS, for barnehage, skole og PP-tjeneste

6. Litteratur

Her finner du lenker til publiserte fagartikler relatert til PP-tjenesten og til etter- og videreutdanningsprogrammet SEVU-PPT. Artiklene favner over tema som: Forskning på PP-tjenesten, Kvalitetssikring av spesialundervisning, Sakkyndighet i PP-tjenesten,  Individ eller systemfokus i PP-tjenesten, SEVU-PPT som bidrag til utvikling av PP-tjenesten og Tolkningsfellesskap og PP-tjenestens rolle i barnehager og skoler.