Fellesdel

Teaser SEVU-PPT Nett

I denne overordnede delen av nettressursen presenteres tema som gjelder for alle fordypningsmodulene i SEVU-PPT nett. Profesjonsetikk, PP-tjenestens juridiske mandat i barnehage og skole, aktuelle juridiske spørsmål som PP-leder må reflektere over i sin arbeidsverdag.

Hovedmålsettingen i SEVU-PPT er økt grad av systemrettet arbeid i PP-tjenesten på landsnivå. Vi har derfor har vi bedt fire profilerte fagfolk om å reflektere rundt begrepet systemrettet arbeid.

 

 

Brukerveiledning for nettressursen

Øystein Lund, Førsteamanuensis. UiT Norges arktiske universitet. Result

Dette er en ikke en teknisk veiledning, men en anbefaling av hvordan hele nettressursen kan tas i bruk for å skape felles refleksjon og kompetanseløft for en PP-tjeneste. Dette er i særlig grad anbefalt lesing for PP-ledere!

Barnekonvensjonen – barnas grunnlov

Eivind Pedersen. Nasjonal koordinator for implementering av barnekonvensjonen, Fylkesmannen i Tromsø Oppvekst- og Utdanningsavdeling

Barnekonvensjonen er overordnet norsk lov, og er gitt en status der den har forrang foran andre særlover. Den gjelder for all offentlig virksomhet, også for PP-tjenesten. Eivind Pedersen er nasjonal koordinator for implementering av barnekonvensjonen hos Fylkesmannen i Troms. Han gjør her rede for Barnekonvensjonens juridiske status, og foretar en gjennomgang av konvensjonens innhold. Han går også inn på hvilke konsekvenser konvensjonen har for PP-tjenestens arbeid.

Etikk og rådgivning

Lars Gunnar Lingås, Dosent, Høgskolen i Sørøst-Norge.

Lingås går inn i tema profesjonsetikk, relatert til rådgivning i PP-tjenesten. Han åpner sitt bidrag med å si at etikkens kjerne i dag er å reflektere over vanskelige valg – på grunnlag av verdier.

Lovverk og lovanvendelse

Bengt Viken, leder, PPT for Midt-Troms og Kjersti Botnan Larsen. Jurist. Utdanningsdirektoratet.

«PP-tjenestens mandat, i krysspress mellom lovpålagte oppgaver og krav – og praksis». I samtale mellom en erfaren PP-leder og en jurist fra Utdanningsdirektoratet med bakgrunn fra arbeid med opplæringsloven tematiseres flere problemstillinger som er sentrale i PP-tjenestens virksomhet.

Systemrettet arbeid

Torill Moen, Rune Heusstätter Sarromaa, Ingrid Fylling og Øyvind Kvello

Hovedmålsettingen i SEVU-PPT er økt grad av systemrettet arbeid i PP-tjenesten. I dette bidraget er fire profilerte fagpersoner innen feltet bedt om å reflektere omkring begrepet systemrettet arbeid. Moen, Heusstätter Sarromaa, og Fylling gjør dette gjennom tekst og Kvello gjennom en video.

Lenkesamling

Lenker til informasjon fra Utdanningsdirektoratet om tema som spesialundervisning, sakkyndighet med prosesser og ansvar, spesialpedagogisk hjelp  og kvalitetskriterier for PP-tjenesten.

Litteratur

Her finner du lenker til publiserte fagartikler relatert til PP-tjenesten og til etter- og videreutdanningsprogrammet SEVU-PPT. Artiklene favner over tema som: Forskning på PP-tjenesten, Kvalitetssikring av spesialundervisning, Sakkyndighet i PP-tjenesten,  Individ eller systemfokus i PP-tjenesten, SEVU-PPT som bidrag til utvikling av PP-tjenesten og Tolkningsfellesskap og PP-tjenestens rolle i barnehager og skoler.