Fellesdel

I denne overordnede delen av nettressursen presenteres tema som gjelder for alle fordypningsmodulene i SEVU-PPT nett. Profesjonsetikk, PP-tjenestens juridiske mandat i barnehage og skole, aktuelle juridiske spørsmål som PP-leder må reflektere over i sin arbeidsverdag.

Hovedmålsettingen i SEVU-PPT er økt grad av systemrettet arbeid i PP-tjenesten på landsnivå. Vi har derfor har vi bedt fire profilerte fagfolk om å reflektere rundt begrepet systemrettet arbeid.

 

Last ned:

Refleksjonsspørsmål

Brukerveiledning for nettressursen

Øystein Lund, Førsteamanuensis. UiT Norges arktiske universitet. Result

Dette er en ikke en teknisk veiledning, men en anbefaling av hvordan hele nettressursen kan tas i bruk for å skape felles refleksjon og kompetanseløft for en PP-tjeneste. Dette er i særlig grad anbefalt lesing for PP-ledere!

Sakkyndighet og forvaltning

Helen Louise Bargel, Tilknyttet Institutt for pedagogikk og livslang læring. NTNU

Dette bidraget omhandler sakkyndighet og forvaltning. Del 1 omhandler sakkyndighet og forvaltning knyttet til spesialpedagogisk hjelp for bar før opplæringspliktig alder, og del 2 omhandler sakkyndighet og forvaltning knyttet til spesialundervisning i grunnopplæringen. Bargel berører mellom annet formål, sakkyndighetsmandat, og selve sakkyndighetsarbeidet.

Etikk og rådgivning

Lars Gunnar Lingås, Dosent, Høgskolen i Sørøst-Norge.

Lingås går inn i tema profesjonsetikk, relatert til rådgivning i PP-tjenesten. Han åpner sitt bidrag med å si at etikkens kjerne i dag er å reflektere over vanskelige valg – på grunnlag av verdier.

Lovverk og lovanvendelse

Bengt Viken, leder, PPT for Midt-Troms og Kjersti Botnan Larsen. Jurist. Utdanningsdirektoratet.

«PP-tjenestens mandat, i krysspress mellom lovpålagte oppgaver og krav – og praksis». I samtale mellom en erfaren PP-leder og en jurist fra Utdanningsdirektoratet med bakgrunn fra arbeid med opplæringsloven tematiseres flere problemstillinger som er sentrale i PP-tjenestens virksomhet.

Systemrettet arbeid

Torill Moen, Rune Heusstätter Sarromaa, Ingrid Fylling og Øyvind Kvello

Hovedmålsettingen i SEVU-PPT er økt grad av systemrettet arbeid i PP-tjenesten. I dette bidraget er fire profilerte fagpersoner innen feltet bedt om å reflektere omkring begrepet systemrettet arbeid. Moen, Heusstätter Sarromaa, og Fylling gjør dette gjennom tekst og Kvello gjennom en video.

Kvalitetskriterier for PP-tjenesten

Helen Lovise Bargel, tidl. seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Ingrid Morken, Fagleder for PP-tjenesten i Barne-, og familietjenesten Midtbyen, Trondheim kommune

For å hjelpe kommuner og fylkeskommuner til å utvikle PP-tjenesten har Utdanningsdirektoratet utformet kvalitetskriterier for PP-tjenesten. Formålet med kriteriene er å medvirke til kvalitetsutvikling i PP-tjenesten. Helen Louise Bargel presenterer kvalitetskriteriene, og gjør rede for grunnlaget for, og intensjonen med kriteriene. Deretter samtaler hun og Ingrid Morken om hvordan kriteriene kan forstås, og anvendes.