Traumeforståelse

Dette bidraget handler om traumer og traumeforståelse. Hva er et traume? Hvordan påvirker erfaringer i tidlige leveår barns utvikling? Om traumeerfaringer og konsekvenser for selvregulering, tilknytning kognisjon og selvbilde.

Videoforelesning: Traumeforståelse, Ole Greger Lillevik

Refleksjonsspørsmål til video 1

Traumeforståelse, Ole Greger Lillevik

  1. Barnehage og skole må ofte forholde seg til barn og unge som uttrykker seg ved frustrasjon, sinne og raseri og /eller tilbaketrekning og isolasjon. Hvordan forstår skole og barnehage slike uttrykk og hvordan møtes vanligvis disse barna-ungdommene? Bruk egne erfaringer.
  2. Hvordan kan traumebevissthet/mangel på traumebevissthet komme til uttrykk i samhandling mellom PPT og skole / barnehage?
  3. Hvordan vurderer du/dere egen kompetanse på dette feltet og hva kan/vil du/ dere gjøre for å utvikle denne kompetansen videre?

Traumer, avmakt og traumebevisst omsorg

Dette bidraget tar utgangspunkt i tema traume og traumeforståelse, og går inn på begrepet avmakt som forståelsesramme i møte med traumeutsatte barn. Videre behandles flere aspekter i forståelsen av traumebevisst omsorg.

Videoforelesning: Traumer, avmakt og traumebevisst omsorg, Ole Greger Lillevik

Refleksjonsspørsmål til video 2

Traumer, avmakt og traumebevisst omsorg, Ole Greger Lillevik

  1. Hvordan kan manglende traumeforståelse i skole og barnehage sette barn i avmakt?
  2. Hvordan vurderer du/ dere kompetansen på traumeforståelse og traumebasert omsorg i skole og barnehage og hva kan/ vil du/dere gjøre for å utvikle denne kompetansen?

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler