Barns opplevelse av skremmende nyheter i media

Barn blir skremt av krisepregede nyheter. De får med seg langt mer enn vi tror. En utfordring er at barn mangler kognitive forutsetninger og livserfaring til å sette sammen informasjonen slik at den blir begripelig og håndterbar.

I denne filmen gir professor Jon-Håkon Schultz innblikk i hvordan og hvorfor barnas redsel oppstår. Det gis videre innspill til hvordan PP-tjenesten kan veilede barnehagelærere og lærere i trygghetsskapende læringssamtaler – slik at barna slipper å være redde når de ikke trenger å være det.

Forelesning: Barn blir skremt av nyheter, Jon-Håkon Schultz

Refleksjonsspørsmål til video

Barn blir skremt av nyheter,Jon-Håkon Schultz

Hvordan gi veiledning i trygghetsskapende læringssamtaler?

  • Diskuter / reflekter hvordan PPT kan veilede barnehagelærere og lærere i trygghetsskapende læringssamtaler?

Spørsmålene nedenfor kan diskuteres internt i PPT – og det kan også være innspill til hvordan PPT kan utfordre barnehagelærere og lærere til å reflektere og prøve ut denne type samtaler.

  1. Tenk tilbake på situasjoner der det har vært store kriser på nyhetene – har barna snakket eller lekt noe av dette? Sjekket dere ut hva barna hadde fått med seg av nyhetene?
  2. Diskuter hvordan dere kan innta en proaktiv holdning for å sjekke ut hva barna har fått med seg av de krisepregede nyhetene. Hvordan kan dere komme i posisjon slik at dere kan moderere, korrigere og supplere feilaktige eller mangelfulle forståelser – slik at barna blir tryggere.
  3. Gjør: Se om dere kan gjennomføre samtaler med barna basert på trygghetsskapende læringssamtaler. Se beskrivelser av slike samtaler i vedleggene.
Litteratur

Her har du noe videre lesning om du er interessert i å dykke dypere ned i temaet:

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler