Omnimodellen – hjelp til å analysere elevens plass i fellesskapet

Dette bidraget er en fagsamtale mellom Ann Tone Håkonsen, spesialpedagog og Omniveileder i Tromsø Kommune, og Jon-Halvdan Lenning, Mobbeombudet i Troms og Finnmark, som omhandler barn med utfordringer i fellesskapet.

Samtalen tar utgangspunkt i en case som omhandler ei jente som er mye sint og fortvilet på skolen. Hjemme sier hun at hun ikke vil på skolen, mens på skolen ser lærerne at jenta ofte havner i konflikter og at det ofte blir mye styr rundt henne.

«Omnimodellen er skapt for å hjelpe oss til å forstå hvordan kulturen i et oppvekstmiljø virker og påvirker barna. Hva er det som skjer i en gruppe når det oppstår normbrytende atferd og mobbeatferd?«

I samtalen brukes tre av verktøyene i Omnimodellen i ei analytisk tilnærming med fokus på fellesskapets betydning og hvordan man kan analysere, forstå og gjøre noe med det som skjer i en slik case.

Verktøyene som brukes i samtalen er:

  1. Omnitrappa | Viser hvordan et miljø kan bevege seg i negativ retning
  2. Å vurdere fellesskapskvaliteter | En modell for å vurdere kvaliteten på fellesskapet
  3. FFSS | Et verktøy for å kvalitetssikre fellesskapsfremmende undervisning og aktiviteter

Fagsamtale: Omnimodellen, Ann Tone Håkonsen & Jon-Halvdan Lenning

Refleksjonsspørsmål til video

OmnimodellenAnn Tone Håkonsen & Jon-Halvdan Lenning

Ta utgangspunkt i en sak du/dere jobber med der du hører bruk av begreper/beskrivelser som for eksempel atferd, mobbing, konflikt, skolevegring, mistrivsel og utagering.

 1. Hvordan kan du som PP-rådgiver bidra til å se helheten rundt eleven?
 2. Gå inn på https://omnimodellen.no og vurder saken din opp mot følgende momenter.
  • Omnitrappa – foregår det normflyttende tendens i gruppa – hva ser du at lærer gjør for å motvirke denne tendensen – hvordan virker det på eleven som du skal inn og observere?
  • Å vurdere fellesskapskvaliteter. Hvordan vil du vurdere ulike sidere av disse kvalitetene i fellesskapet?
  • FFSS – i hvor stor grad har de voksne rundt gruppa fokus på fellesskapsfremmende aktiviteter og hvordan jobbes det med forebygging, nulltoleranse og støtte til sårbare barn.
 3. I denne samtalen bruker vi begrepet «Analyserom» og her er mobbeombudet med i et slikt rom. Hvem tenker du at det er viktig å ha med i analyserommet i din sak?

 

Litteratur
 • Bahn, Henning (2013) Organisasjonskultur: En begrepsavklaring, Tidsskrift for Norsk psykologforening, hentet fra https://psykologtidsskriftet.no/fagartikkel/2013/04/organisasjonskultur-en-begrepsavklaring (25.02.21)
 • Borge, Anne Inger Helmen (2003) Resiliens. Risiko og sunn utvikling. Gyldendal Akademisk
 • Bronfenbrenner, Urie (2005) Making human beings human. Bioecological Perspectives on human development, Sage Publishing
 • Eriksen, Ingunn Marie og Lyng, Selma Therese (2018) Elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker i skolemiljøarbeidet, Fagbokforlaget
 • Fallmyr, Øyvind (2020) Følekseshåndtering og relasjonsbygging i skolen, Universitetsforlaget
 • Fullan, Michael (2016) Å dra i samme retning. Et skolesystem som virker. Kommuneforlaget
 • Green, Ross (2011) Utenfor. Elever med atferdsutfordringer, Cappelen Damm Akademisk
 • Hansen, Helle Rabøl (2021) Det felles, det skapende og didaktikken, kapittel i Restad, Frode og Sandsmark, Jorun (red) (2021) Mobbeforsking i et fellesskapsperspektiv. Nye stemmer i praksis, Kommuneforlaget.
 • Hansen, Helle Rabøl (2021) Parentesmetoden – Tenke og handlestrategier mot mobbing, Kommuneforlaget .
 • Kunnskapsdepartementet (2020) Mobbing i barnehagen, hentet fra https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/artikler/barnehagene-far-ny-mobbelov/id2765706/  (04.03.21)
 • Restad, Frode og Sandsmark, Jorun (red) (2021) Mobbeforsking i et fellesskapsperspektiv. Nye stemmer i praksis, Kommuneforlaget.
 • Robinson, Viviane (2019) Færre endringer. – Mer utvikling, Cappelen Damm Akademisk
 • Roland, Pål (2021) Den autoritative voksenrollen i barnehage og skole, Cappelen Damm Akademisk
 • Støen, Janne, Fandrem, Hildegunn og Roland, Erling (red) (2018) Stemmer i mobbesaker, Fagbokforlaget
 • Utdanningsdirektoratet (2017) Grunnlagsdokument for arbeidet med barnehage, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser.
 • Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
 • Lov om barnehager (Barnehageloven) LOV-2005-06-17-64, Kunnskapsdepartementet
 • Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa (Opplæringsloven) LOV-1998-07-17-61, Kunnskapsdepartementet
 • Overordnet del av læreplanen – verdier og prinsipper for grunnopplæringen
 • Rundskriv Skolemiljø Udir-3-2017, sist endret 06.07.2020 Regelverkstolkningar frå Udir
 • Prop. 57 L (2016 – 2017) punkt 5.5.2.1 og Rt. 2012 s. 146
 • Lund, Ingrid, Historien fra barn og unge, og deres foreldre.

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler