Aktuelt

Her kan du finne ressurser innenfor ulike temaer som ofte er aktuelt for deg å kunne noe om når du jobber innenfor PP-tjenesten. Noen temaer som f.eks. traumer blir ofte satt på dagsorden på grunn av ting som skjer i samfunnet og ellers i verden.

Her kan du derfor dykke dypere ned i aktuelle temaer som berører hvordan du kan håndtere ulike situasjoner når du skal ut å rådgi personell som jobber tett opp mot barn/unge som er berørt av ulike dagsaktuelle temaer.

Barn og traumer

Ole Greger Lillevik, Spesialkonsulent ved RVTS Nord og førstelektor ved UIT Norges arktiske universitet.

Bidragene i dette tema tar utgangspunktet i traumer og traumeforståelse, og går inn på begrepet avmakt som forståelsesramme i møte med traumeutsatte barn. Videre behandles flere aspekter i forståelsen av traumebevisst omsorg.

Mobbing

Ann Tone Håkonsen, Spesialpedagog og Omni-veileder i Tromsø Kommune,  & Jon-Halvard Lenning, Mobbeombudet i Troms og Finnmark

Dette bidraget er en fagsamtale som omhandler barn med utfordringer i fellesskapet. I samtalen brukes tre av verktøyene i Omni-modellen i ei analytisk tilnærming med fokus på fellesskapets betydning og hvordan man kan analysere, forstå og gjøre noe med tilfeller hvor man har barn og unge med utfordringer i fellesskapet.

Barns opplevelse av skremmende nyheter i media

Jon-Håkon Schultz, professor ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk UiT

Barn blir skremt av krisepregede nyheter. De får med seg langt mer enn vi tror. En utfordring er at barn mangler kognitive forutsetninger og livserfaring til å sette sammen informasjonen slik at den blir begripelig og håndterbar. Dette bidraget er en forelesning som gir innblikk i hvordan og hvorfor barnas redsel oppstår, samt råd om hvordan snakke med barn i slike tilfeller.

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler