Aktuelt

Her kan du finne ressurser innenfor ulike temaer som ofte er aktuelt for deg å kunne noe om når du jobber innenfor PP-tjenesten. Noen temaer som f.eks. traumer blir ofte satt på dagsorden på grunn av ting som skjer i samfunnet og ellers i verden.

Her kan du derfor dykke dypere ned aktuelle temaer som berører hvordan du kan håndtere ulike situasjoner når du skal ut å rådgi personell som jobber tett opp mot barn/unge som er berørt av ulike dagsaktuelle temaer.

Barn og traumer

Ole Greger Lillevik. Spesialkonsulent ved RVTS Nord og førstelektor ved UIT Norges arktiske universitet.

Bidragene i dette tema tar utgangspunktet i traumer og traumeforståelse, og går inn på begrepet avmakt som forståelsesramme i møte med traumeutsatte barn. Videre behandles flere aspekter i forståelsen av traumebevisst omsorg.

Mobbing

Ann Tone Håkonsen, Spesialpedagog og Omni-veileder i Tromsø Kommune,  & Jon-Halvard Lenning, Mobbeombudet i Troms og Finnmark

Dette bidraget er en fagsamtale som omhandler barn med utfordringer i fellesskapet. I samtalen brukes tre av verktøyene i Omni-modellen i ei analytisk tilnærming med fokus på fellesskapets betydning og hvordan man kan analysere, forstå og gjøre noe med i tilfeller hvor man har barn og unge med utfordringer i fellesskapet.

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler