Aktuelt

Her kan du finne ressurser innenfor ulike temaer som kan være aktuelt for deg å kunne noe om når du jobber innenfor PP-tjenesten.

Barn og traumer

Ole Greger Lillevik. Spesialkonsulent ved RVTS Nord og førstelektor ved UIT Norges arktiske universitet.

Bidragene i dette tema tar utgangspunktet i traumer og traumeforståelse, og går inn på begrepet avmakt som forståelsesramme i møte med traumeutsatte barn. Videre behandles flere aspekter i forståelsen av traumebevisst omsorg.

Fellesdel

Informasjon bl.a. innenfor lovverk og sentrale føringer for PPT

Barnekonvensjonen

Barnas grunnlov

Systemrettet arbeid

Forståelse av "systemrettet arbeid"

Sakkyndighet og forvaltning

Sakkyndighet og forvaltning tilknyttet spesialpedagogikk og spesialundervisning.

Stortingsmelding 6

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Lovverk og lovanvendelse

For PP-tjenesten

Etikk og rådgivning

Retningslinjer

Ressurser

Fra Udir og RVTS

Litteratur

Fagartikler